Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 73

Naa wég zéŋé nnè

Select an Audio Recording
Naa wég zéŋé nnè
LÔG NNYÈ

(Mégang ntoum 4:29)

 1. 1. Pég né chouŋo nkʉ Léfouô chou,

  nnée nkuié ntang na lézing chou.

  Pʉa ta ngiôôn té kouŋo wég wô,

  nnée ntra lé tém chʉ na pég.

  Ta’, pég té pʉa mésong pôg;

  pég gé jou’ po nda’ mmo yio gôôn.

  Péeg ssé né ndouô zuigé ndʉalʉa jou;

  o Jéova, chouchou jou’ou wég.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Chouchou, naa wég né zéŋé nnè;

  chouchou, tiè lépôg na pég.

  Naa wég zuiŋé ntʉm pô métʉ.

  A zèté ngié ngoung ntsém jou’:

  Amagédong né ntoo né tʉ.

  Ta wég, yèe liè’è la’ lôôn ngouo to,

  naa wég zéŋé nnè tsèe fa’ yég;

  yôôn yég suingté.

 2.  2. O zsé ngié péeg mégaŋa tchʉô’,

  nti noué pég wô pô pfépfôb.

  Ntié o né ndôgô ntoonté wég

  koua’ né suiété létʉm ség.

  Nangté ngô’ yié too na pég;

  nangté pʉa pié naa ngô’ pwo pég.

  Kuiété wég pég gʉa né mvfo lé chʉôg,

  échoung lézing chou té tso tchʉô’.

  (LÔG MBINGTÉ)

  Chouchou, naa wég né zéŋé nnè;

  chouchou, tiè lépôg na pég.

  Naa wég zuiŋé ntʉm pô métʉ.

  A zèté ngié ngoung ntsém jou’:

  Amagédong né ntoo né tʉ.

  Ta wég, yèe liè’è la’ lôôn ngouo to,

  naa wég zéŋé nnè tsèe fa’ yég;

  yôôn yég suingté.

(Yiŋé ndié 1 Tés. 2:2; Hé. 10:35.)