Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 66

Tsui nkʉ mboŋo

Select an Audio Recording
Tsui nkʉ mboŋo
LÔG NNYÈ

(Nguia jʉ’ 14:6, 7)

 1. 1. A laa tsô fʉ’, pʉa té zsé nkʉ nti Léfouô wô.

  A ping ngouo liè’ôôn, mé né nzsé ngié Yéeso aa Fouô.

  Jéova la tchʉaté na tsôôn méziŋé yé,

  nkouangté lé jouou gning mésong tsèe no tépong yé.

  A la tsô’ pa’ tsô pʉa paa Yéeso gé sa’ njʉo;

  Alièe’ la kou’, a lôgô yé gʉo

  Fouô Léfouô sé.

  Jéova zaab ntʉm wé na pèe pouô ménjʉnjʉo,

  Pié lièe’ gé gʉo kou’, paa Yéeso gʉo lôôn nda yôb.

 2. 2. Tchʉapʉa gôôn ngié pégé sa’ nkʉ no Léfouô yé.

  Koua’ yée léjʉng pégé né zuigé ndʉalʉʉa yé.

  Métchʉô’ pé yiŋé ntoonté wégé tsèe yèe fa’,

  nti noué Léfouô Ssé zoo mmo yié a tié two mvfo.

  Ée koua’ mékou’ mbwo pég lé tsui nkʉ Jéova,

  lé sôg ndoonté na lézing Ssé wuia

  la pou’ yôôn njʉo.

  Pakuié Ntang, pi tchouŋo fa’a pwo Ssé né lékag.

  A gé gʉo tsô’ô fa’ yi, nnaa wui létsuiè témag.