Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 52

Lénaa mboum mbing ngʉo nou’ou ntsé

Select an Audio Recording
Lénaa mboum mbing ngʉo nou’ou ntsé
LÔG NNYÈ

(Héber 10:7, 9)

 1. 1. Choum ntsém siée ndoumo ssé tsétsa’,

  Ndéem zo la pou ntchoungté.

  Tsé tsa’ ngʉo tʉo lépwo,

  ée choum sié mbwo mé la tchoungté.

  A la na fʉag pa’ ngouô pʉa zuiè’,

  mboo tsô choum sia la gʉo.

  Pégé gou’té métʉ mia pouou ngwiée,

  nti saa choum ntsém sia la gʉo.

 2. 2. Yéeso la wô ta ngʉo nou’ou ntsé,

  mbing ngouaa ta’ kʉa mvfo Ssé,

  ngôôn pwo yé ngié: «Ta fo yôôn lièe’,

  ntoo lé gʉo wou lékoung.»

  Fʉ’ yié a la kuièe tsèe Jourdéng,

  zuigé ndʉalʉʉa too née,

  a léen nké ngʉo yôôn suingté pwo Ssé:

  «Tchʉapʉa wou lékoung zoo mvfo.»

 3. 3. Jéova Ssé, pég too mvfo wou,

  lé naa légou’ pwo wou.

  Pég chèn lé na métʉm még pwôô,

  mbing nna mboo wég léwô.

  O la naa koua’ wou mouô wémô’ô,

  ndôg njouou wég na légwé.

  Wouzo tchʉʉ’ ngwiée no na wôôn léwô.

  Ndôôn nkwé, mba méng gé gʉo zim.