Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Métwo no na ŋwa’né Miché

Métwo no na ŋwa’né Miché

Tso na choum sié ée tsèe ŋwa’né Miché. Wèe nka’a lôôn kémé méno mié é té ndʉng ndʉng wô, mbiŋé nda’té pa’ gou’té yé nénʉ lôôn ngé gʉo piŋé ta wô pa’ a la zôôn ngouô.