Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Métwo no na ŋwa’né Malachi

Métwo no na ŋwa’né Malachi

Lassé Méŋwa’né biible na chouŋo Héber, nka’a wuié gnièe méntʉôgô Jéova mié té koubé, tsôôn méziŋé yé po nkouŋé.

Métwo no na ŋwa’né Malachi