Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Métwo no na ŋwa’né Joè Mtwo no na ŋwa’né Joèl

Métwo no na ŋwa’né Joè Mtwo no na ŋwa’né Joèl

Sôôn ée tso choum na méno môônmôôn mié é gé gʉo tchʉaté na liè’è ntchou Jéova.