Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Métwo no na ŋwa’né Amos

Métwo no na ŋwa’né Amos

Lévôg ngia no na ŋwa’né Amos, nka’a wuié é tui métouŋo mégé na lékouŋo kaakou tè’, mbing mbhʉé pa’ mé lôôn ngé nouŋé Léfouô Nza’ Nkʉo.