Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Métwo no na ŋwa’né Aggée

Métwo no na ŋwa’né Aggée

Mmo yié pégé toŋo tsèe ŋwa’né ka’a nkʉ Aggée, gnièe tʉzuing wuié a ssé lé tʉô’ô méfa’ Ssé two mvfo ta gʉo méfa’ mégé.