Gʉa tsèe contenu

Méŋwa’né Nang Pi Ziée!

Méŋwa’né még mié é gôôn no na Biible ée wô pa’ ngwô mé kuilé na méchouŋé ta ntôg 200, mbaa na méchouŋé méntsa’ mbou’. La Tour de Garde (Nang) kyè’té choum sié é né ntôgô tsèe njʉo ntchʉaté na ménka’a Biible. A lôg nkʉ mboŋo no Léfouô Ssé suiété létʉm pʉa mésong, mbiŋ ntssoté wôb lé gwiée zuiŋé ntʉm na Yéeso Kristo. Réveillez-vous! (Pi Ziée!) nnyè pa’ ngwô pégé gʉo ta chʉôg méngô’. A yiŋé nkuiété wégé lé zab ntʉm na nka’a wé ngoung mbʉlé wuié Mbwoon wégé la pʉé.

Kaŋa ta’ chouŋé na jʉ’ yé méchouŋé, mbiŋ nô’ô Lôg fa’ nzsé nguié o gya méŋwa’né mié ée wo tsaa yèe chouŋé.

 

LÔG NNYÈ

LA TOUR DE GARDE (ÉDITION D’ÉTUDE)

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I

NANG—MÉNZÈTÉ LÉZI’I