Proogram maa tchou’té ta’a lièe’ yé 2018-2019 lé ntsaasé métchou’té

Yousé yôôn program ndôg nzui’té métwo chouŋé na wôôn maa tchou’té. Atwo aa ngié «Gwiée sa’a métʉ!»

Gwiée sa’a métʉ!

Ngouô a tʉʉ mbwo pégé lé gnièe sa’a métʉ nti kô? Ngouo kô ping nkuiété wégé lé jʉ’ʉ waa ma?

Jou’ mémbʉèe na môôn ménzèté

Mé gé gʉo pʉè môôn ménzèté na wôôn maa tchou’té