Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 1

Ngwô pégé jou’ ntchouo Ssé lékô?

Ngwô pégé jou’ ntchouo Ssé lékô?

Ssé lôgô Biible ngôôn no mbwo pégé. 2 Timoté 3:16

Ssé wé nénʉ la gʉo pa’ tso pʉa mésong gé ŋwé’é ménkouaŋa mé tsèe tsoo liivre ndʉa lʉa. Wèe liivre aa Biible. A gwiée méno mboŋo mié Ssé né nkouŋo nguié o jou’.

É Ssé né nzsé mmo yié aa mbong mbwo pégé, azsé no ntsèm a foo po mbwo yé. O lôôn njou’ ntchouo wé mba o gé tchʉ’ʉ ta’ nzséno.​—Sagano 1:5.

É Ssé né nkouŋo nguié pʉa méntsèm toŋo Biible. Aa fʉ’ôôn ngwô na méchouŋé ta ngiôôn.

O lôôn né nkouŋo lé jou’ ntchouo Ssé, mba o gwiée lé tong mbing njou’ou Biible.

 Mée tsèe ngoung ntsèm njou’ ntchouo Ssé. Matio 28:19

A ngwo Pakuié Ntang Jéova kuiété wou lé jou’ou Biible.

Aa tsèe ngoung ntsèm pô zi’i pʉa lé zsé no nénʉ na Ssé.

O gé zi’i té naa tso mmo. Ngwô o ying nzi’i no Ssé a tsaa tsoo nda tchou’té Pakuié Ntang Jéova.