Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 9

Ndoumo ssé tsétsa’ gé gʉo tchʉ’ʉ Paladisé siŋé?

Ndoumo ssé tsétsa’ gé gʉo tchʉ’ʉ Paladisé siŋé?

Méno tépong ntsèm mié é née ntchʉaté fʉ’ôôn, é lôgô ngnièe nguié, Léfouô Ssé tssotée ta né nkuièté wégé. Loukasé 21:10, 11; 2 Timoté 3:1-5

Biible la tʉ njʉo ngôôn méno mié é né ntchʉaté fʉ’ôôn. A gôôn nguié: Pʉa gé pou zab ntʉm wôb na nkab, é tʉʉ two mbwo méta pôb, é wo méfʉè, é ping kouŋo lé pélé lab tè’.

Tsétsa’ gé la’ tchʉ’ʉ tè’ a na méjʉ’ ta ngiôôn, é ntchou mboo nzsié wo méchʉo méchʉo, ngʉo mémaa mégouô. Môôn méno né mboumté fʉ’ôôn.

Yéeso la yiŋé ngôôn nguié mé gé la’ tsui nkʉ mboŋo wé no Léfouô Ssé jʉ’ ntsèm ndoumo ssé tsétsa’.​—Matio 24:14.

 Léfouô Ssé é gé gʉo piaga no tépong ntsèm. 2 Piè 3:13

A fʉ’ yié Jéova gé piag pʉa tépong a née nkou’ou.

A gé ping ponésé Sata paa méssé tépong.

Pajou’ ntchouo Ssé gé gʉo tsuié tsèe ngoung suié wé nénʉ. A tso mmo yié a gé végé wôb lé wo wôô. Maagning ntsèm pou nzab ntʉm wé na wétsôô, nkouŋé koua’ ngwô tsétsèe pʉa mésong.