Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 8

Ngwô o foo na légwé Yéeso ngwiée kô?

Ngwô o foo na légwé Yéeso ngwiée kô?

A la kwé pa’ a ngwo pégé la’ ngwo wo. Jang 3:16

Yéeso la kwé a gʉo liè’ séta, tsô panzuiée gʉa jʉ’ lésié sé, pô té tso mmo tsèe wô guiè. Mba Jéova zimé yé na légwé.

Yéeso la lée nké mbing ngniè mboum yé mbwo mégaŋa ntoum pé.

Jéova la waa wô mbaa koua’ nzimé Yéeso, pa’ a gé wô ta’ zuigué, é gwiée pawa tè’, é ké lé la’ nkwé wô. Mégaŋa kwo Yéeso la guia pa’ a kwô’ô né tʉoo lépwo.

 É Ssé la zimé Yéeso na légwé ndôgô yé ngʉo Fouô Léfouô Ssé. Ndaniè 7:13, 14

Yéeso la naa two yé lé lôg ntchou’ pʉa mésong. (Matio 20:28) A tchʉaté po na mmo tchou’ ta Ssé tsô’ô manzsé léwô témi mbwo pégé.

Jéova la lôgô Yéeso ngʉo Fouô wuié a gé sa’ ndoumo ssé tsétsa’. Paa pʉa 144 000 gé gʉo wô. Pèe pʉa ée ndéng ndéng nvfo Ssé, mbing nzimé na légwé ndoumo ssé tsétsa’ pa’ pô gé tsuié tʉo lépwo. Yéeso paa pèe pʉa 144 000 tchou’té ngwô ngoumnôôn ndéng ndéng wé tʉo lépwo: Ée Léfouô Ssé.​—Nguia Jʉ’ 14:1-3.

Léfouô Ssé gé gʉo sélé ndoumo ssé tsétsa’ lôg ngʉo paladisé. Méntchou, méfʉè, afʉa’ ngʉo nzsié, é té gʉo yiŋé wô wo wô. É pʉa gé gʉo koua’ néŋé tsèe lékag.​—Mézôbô Ntsé 145:16.