Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Lôg nziété

Lôg nziété

É Ssé aa pa’ ta’ ta wuié a gwiée maa nkouŋé. 1 Piè 5:6, 7

É Ssé aa Mbwoon wégé, a lié wégé. Ta’ ta wuié a zsé no mbing ngwiée maa nkouŋé a na ntʉôgô mbwo goubé yé, ée ndéng ndéng pa’ Ssé zi’i pʉa ngoung ntsèm nti lénéŋé mboŋo.

É Ssé zi’i wégé métʉnzuing no nénʉ mié é naa wégé maa lékag, ngʉo pégé néŋé né nzui’ité choum sié a la ka’.

O lôôn njou’ ntchouo Ssé, mbaa gé gnièe wou manzsé mboŋo, é tôônté wou, éping kuiété wou na nti lôg ntangté méno mou.

Koua’ yé lʉo wo pa’—a gé naa léwo témi mbwo wou!

 É Ssé gôôn nguié pégé jou’ ntchouo wé, nzsé nguié pégé gé gwiée léwô témi. Ésaya 55:3