Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 3

Njʉo laa lékô fʉ’ʉ nziété tsèe Paladisé?

Njʉo laa lékô fʉ’ʉ nziété tsèe Paladisé?

Jéova la na choum mboŋo ta ngiôôn mbwo Adam po Éva. Nzyété 1:28

Jéova la pwoon mvôg mvfo manzuiée, Éva, nnaa yé lôôn nda mbwo Adam.​—Nzyété 2:21, 22.

Jéova la naa wôb nkouaŋa pô mboum nè yié ée ndʉa lʉa, té tso lô’.

Adam po Éva lôôn ntsuié tsèe Paladisé Édèn. A wo jʉ’ yié a si tè’. Ngwiée ntsé lé métʉoo mié é zèm ntôôn, laa ménôôn.

Jéova lôôn ngôôn no mbwo pôb, nzi’i wôb mmo. Pô laa pé’é njou’ ntchouo wé, mba pô lôôn ngué gwiée léwô témi, a tsèe Paladisé ndoumo ssé tsétsa’.

 É Ssé la gʉa na métʉoo, nna lépʉ nguié ta mé jʉo ntôôn wétso ta’. Nzyété 2:16, 17

A tsoo tchô’ Ssé la tʉʉ two mbwo Ssé. Aa yé wuié mé tong lé Sata ngwo Ndébélé.

A la gʉa na métʉoo mié é laa tsèe jaadèng, Jéova la gnièe ta’ mbwo Adam po Éva, ngôôn nguié ta po la’a liè’ njʉo ntôôn wé, mbôgô wôb lé kwété.

Sata la té né nkouŋo nguié Adam po Éva yiŋé na lépʉʉ Jéova wô. Ndôg nou ngôôn mbwo Éva nguié, a lôôn njʉo ntôôn tʉo wuié Ssé la tô’ô wôb la, mba a tée ngué kwé wô, mba a gé zôôn tchʉ’ pa’ Ssé. É laa koua’ mélôôn.​—Nzyété 3:1-5.