Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 13

Aa pé’é ngwô gning néŋé lékô ta tsuié yé pong Ssé?

Aa pé’é ngwô gning néŋé lékô ta tsuié yé pong Ssé?

Pi goua’a tsuié tépong. 1 Korento 6:9, 10

Pégé lôôn kouŋo Jéova, mba pégé tée ngué ngʉo choum sié a té koung wô.

Jéova té koung nguié pégé jʉ wô; ka mbʉa mélou’ wô; ngʉo lé nou dépa’ nkʉa, laa choum ntsèm sié é tagté méfoon two.

Ssé pʉa pazuiété pʉa, paa pa kuilé mouô ngoua’, ngʉo panzwiée pié po nouŋé lé panzwiée, laa mbaŋa yié nouŋé lé pambaŋa. Mbing té kouŋo sésaga léjʉôg wô, ka lé tchouô nkwè wô.

Pégé té gwiée lé gou’té choum ndôg nguié ée Ssé wô, mboo légʉo lékang.

A fʉ’ yié paladisé gé wô ndoumo ssé tsétsa’, pʉa pié é gʉo choum tépong lé gwiée yôb jʉ’ tsèe wo wô.

 Gʉo no mboŋo. Matio 7:12

Pégé lôôn né nkouŋo nguié tsuié yégé pong Ssé, mba a né nzaté nguié pégé sa’ tʉ, éfʉ’té yé.

Gniè nkouŋé mbwo pʉa, ntchʉaté na lé pʉlé pô lé gwiée gaba pwo.

Wo ndéng ndéng.

Zi’i pétsô pʉa lé zsé Jéova paa méngʉoo méno mé.—Ésaya 43:10.

Lé tchousé gning, pôôn lé tʉʉ pwo wou.