Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 14

Ngwô gning kwè nè na Jéova lékô?

Ngwô gning kwè nè na Jéova lékô?

Tié na goung yé Ssé. 1 Piè 5:6-9

Té zuing mékoutum mié Biible tô’. A zèté lé gwiée chʉôg.

Té kouou na nkʉonkʉo pasa’a la’. Méno lôg sa’a la’ té toonté Jéova po Léfouô sé wô.

 Kaŋa goung yé mboŋo, jou’ ntchouo Ssé. Matio 7:24, 25

Fa’ Pakuié Ntang Jéova, po kuiété wou lé suiè’té nè né léjʉng Ssé.

Kui’i nzi’i méno na Ssé, ésa’ tʉ lé gʉo choum sié a né nzaté.

Zuiŋé ntʉm jou lôôn ngwô ta ntʉté, o gôôn mbwo Jéova nguié o kouŋo lé tchʉ’ʉ ngaŋa fa’ wé, mbing ngʉo nou’ou ntsé.​—Matio 28:19.

Jou’ ntchouo Ssé. Toŋo Biible, éfa’ Pakuié Ntang Jéova po kuiété wou lé jou’ou Biible. Yiŋé na mmo yié o né nzi’i. O lôôn ngʉo pou’ou, mboo gé gʉo gwiée léwo témi.​—Mézôbô Ntsé 37:29.