Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 5

A laa fʉ’ʉ déluuge​Pa wô la jou’ ntchouo Ssé? Pa wôô tʉʉ two?

A laa fʉ’ʉ déluuge​Pa wô la jou’ ntchouo Ssé? Pa wôô tʉʉ two?

A laa na tam Noa lélʉo pʉa wo pô pafʉ’ no. Nzyété 6:5

Adam pô Éva la gwiée pénkʉ, pʉa mésong léen nké ngiôôn ndoumo ssé tsétsa’, a fʉ’ gʉo nkou’, tsô métchʉô’  ssé tʉʉ two mbwo Ssé, ntchʉmé nzèm Sata.

Pô la too ndoumo ssé tsétsa’, é sélé ntchʉ’ pʉa mésong pa’ a ngwo pô zô’ panzuiée. Panzuiée pié pô la zô’ la zsié goubé, yèe goubé tchʉa pʉa mésong, é laa ngang nkwè, mbing mbou ntʉ tè’.

Pagʉo no tépong lée nké ngiôôn tsèe njʉo. Biiblé ngôôn nguié “Éfʉʉ’ no gning mésong la pou nga’a ndoumo ssé tsétsa’. Ménkouaŋa tépong zoo ping ngwo létʉm yé fʉ’ ntsèm.”

 Noa la jou’ ntchouo Ssé, nkwèe aache. Nzyété 6:13, 14, 18, 19, 22

Noa laa gning mboŋo. Jéova chouŋo yé nguié a gé lôgô déluuge é piag pʉa tépong.

É Ssé la ngôôn né noa nguié a kwèe maamaa kanou’, a yié mé tong lé aache. A la yiŋé ngôôn nguié a néŋé tsiŋé nda yé laa ménôôn ménti ménti tsèe yèe kanou’.

Noa la choung pʉa nguié déluuge né ntoo, ta’ pô té lôg ntoŋo tso mmo wô. Tso pʉa la guié yé, pétso zôôn mbʉa yé pʉa.

Aache la wo ta mag, Noa néng ménôôn tsèe wo.