Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 10

Ntsô’ô fa’ pajou’ ntchouo Ssé gé gʉo wo kô?

Ntsô’ô fa’ pajou’ ntchouo Ssé gé gʉo wo kô?

Lélʉo mépfo gé gʉo zimé na légwé, mbing ntsuié ndoumo ssé tsétsa’. Mégang Ntoum 24:15

Na’a nkouangté choum mboŋo sié o gé gʉo gwiée pa’ o lôôn njou’ ntchouo Jéova! O gé gʉo wo nténtʉ fʉ’ ntsèm, mboo tsoo gning lé yiŋé ngouô wô, tsoo gning lé yiŋé ngwô nkoon wô. Mboo pʉa tépong té gʉo yiŋé wô wo wô. Mé zôôn lé yiŋé mbôgô tsoo gning wô.

Mé té gʉo yiŋé jou’ tépong wô, lémʉôgté paa ntsé nʉôg é mag, tsoo gning lé yiŋé nzuing wô, mé lé ying nkwété wô.

 O gé gʉo wô tsétsèe méchou pou laa tsiŋé nda jou. Létsuié tsèe paladisé gé gʉo wo maa lékag.

É tchʉô’ gé gʉo mag, Pʉa méntsèm néŋé tsèe lékag.

Léfouô Ssé gé gʉo ngô’ ntsèm ntsèm pou mag. Nguia Jʉ’ 21:3, 4