Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 NZSÉ 4

Pô la jou’ ntchouo Sata​—A piŋé wo kô?

Pô la jou’ ntchouo Sata​—A piŋé wo kô?

Adam pô Éva la kwété méla’ mié pô la té jou’ ntchouo Ssé wô. Nzyété 3:6, 23

Éva la jou’ ntchouo mbôôn, mbing pfè ntôôn tʉo. A fʉ’ kou’ a na wé Adam a yiŋé mpfè yé.

A mmo yié pô la gʉo la pʉôg, a laa no tépong, Ssé ping njouŋo wôb tsée Paladisé.

Pô la zsié lé guia ngô’ laa goubé yôb. Pô la zuing é mbing nkwété. Pô la té gʉa lé tsèe ngoung mé zuigué wô, a wôb léwô wo la mag.

 Gning kwé ntchʉ’ʉ tsétsa’. Nzyété 3:19

Pégé kwété nti noué pégé méntsém foo na tsiŋé nda Adam pô Éva. Mépfo té kou’ou lé guia jʉ’ wô, pô té kou’ou lé jou’ jʉ’ wô, a ngwo pô lé yiŋé ngʉo tso mmo wô.​—Ecclésiaste 9:5, 10.

Jéova la té né nkouŋo nguié pʉa mésong kwété wô. Ngʉa mbʉa a gʉo nguié mépfo loutésé. Pô lôôn njou’ ntchouo wé mba pô tée la’a liè’ yiŋé kwété wo.