Gʉa tsèe contenu

Mépfo gé la’a lyè’ ping ta wô wo?

Mépfo gé la’a lyè’ ping ta wô wo?

O kwang jou nguié . . .

  • oon?

  • ngang?

  • ka ndyè’ tso?

 BIIBLE GÔÔN NGUIÉ:

«Ssé gé lá’ zim mépfo.»​—Mégaŋ Ntoum 24:15, Traduction du monde nouveau.

API LÉ ZSÉ POU’OU AA KÔ?

A gʉo o gwiée shʉôg fʉ’ yié wou gning kwée.​—2 Korento 1:3, 4.

A gʉo o té yiŋé mbôgô légwé tè’ wô.​—Heber 2:15.

A gʉo o néŋé né nzui’té pa’ pʉa pou gé gʉo zim ta pia pô nnéŋé.​—Jaŋ 5:28, 29.

 NGWÔ PÉGÉ KOUA’ NZUIŊÉ NO YIÉ BIIBLE GÔÔN?

Oon, nti méno ta ngyôôn. Gya môôn ménta:

  • Ssé zô la naa létsuiè mbwo kôôkôô. Biible toŋo Jéova Ssé lé gning wuié «yé zo naa zuigué mbwo pʉa mésong.» (Mégaŋ Ntoum 17:24, 25) Gning wuié a la naa létsuiè mbwo choum ntsém sié é né nzuigué kou’ou lé yiŋé naa létsuiè mbwo pʉa pié pô la kwé.

  • Ssé la zim tsô pʉa mésong fʉ’ʉ mvfo. Biible gôôn no na pʉa léfôôn (penkʉ, mélʉo, pambaŋa ngʉo panzuié) pié pô la zimé na légwé ndoumo ssé tsétsa’. Pétsô la waa wô nnyé ta nkwé, wétsô ta’ wô mba a gʉo lyè’ lékoua tsèe léssui!​—Jaŋ 11:39-44.

  • Ssé koua’ né nkouŋo léyiŋé nzim mépfo. Jéova pʉa légwé; a gya yé pa’ ta’ ngang mbou. (1 Korento 15:26) A pou ngwiée létʉm yé lélʉô’ô wèe ngang mbou ta njʉo, lépyaga légwé ntchʉaté na lézim mépfo. A pou né nkouŋo tè’ lépiŋé mépfo pié ée tsèe nkwaŋa wé ta po yiŋé néŋé ndoumo ssé tsétsa’.​—Jôb 14:14, 15.

 TSIKÉ YÔÔN NO

Pégé zuiŋé nti kô, mbiŋé nkwé nti kô?

Biible pʉèe yôôn nzèté tsèe NZYÉTÉ 3:17-19 po ROMA 5:12.