Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 12

Ngouo pi to né léjʉng Ssé lékô?

Ngouo pi to né léjʉng Ssé lékô?

1. Ssé pé’é njou’ mépréya ntsém?

Ssé né ntoŋo pʉa métsém ngié pô to né léjʉng yé tsèe préya. (Zôbô ntsé 65:2) Ta’, a ping té jou’ mépréya ntsém wô, ndôgô ngôôn ngié a té zuing mépréya ntsém wô. Éfʉ’: Ssé té jou’ mépréya mambaŋa wuié a gégé nzuiée wô. (1 Piè 3:7) Mbaa fʉ’é pʉa Israel lôôn chènè tsèe no tépong, Ssé lʉ’ʉ lé jou’ mépréya môb. Ta’, gning lôôn ngouo yié a léen fʉ’ méno tépong tè’, mbing ntra nkoubé, mba Ssé gé jou’ou suingté yé. Aa nénʉ, préya aa maamaa fou’.​—Toŋo Ésaya 1:15; 55:7.

2. Ngouo mé gʉo préya lékô?

Préya aa ta’ nti lôg nnaa gou’té, yèe zo gʉo ta pégé gwiée lé gʉo préya nda’ mbwo Jéova, nti noué a la pouoon wégé. (Matio 4:10; 6:9) Léwô yié pégé ée mégang mélôô’, pégé gwiée lé gʉo préya na lézing Yéeso, noué a la kwé nti méfʉa mégé. (Jang 14:6) Jéova té né nkouŋo ngié pégé gʉo préya pa’ fʉ’é mé né nzôbô zôb wô; nké té koung ngié pégé gwiée méŋwa’né mépréya wô. A né nkouŋo ngié préya yégé wo mmo yié pégé né ntsôôn; yié a foo po nkoua’ tsèe ntʉm pégé.​—Toŋo Matio 6:7; Filipo 4:6, 7.

Mbouoon wégé jou’ mépréya mié mé gʉo mboo tsèe létʉm. (1 Samiiè 1:12, 13) A né ntoŋo wégé ngié pégé gʉo préya fʉ’ ntsém; fʉ’é liè’è la’ ziété mbaa fʉ’é a maag, fʉ’é mé gé mpfèe mmo ngʉo fʉ’é pégé ée tsèe ngô’.​—Toŋo Zôbô ntsé 55:22; Matio 15:36.

3. Mékrété néŋé ntchou’té nti kô?

Létoo né léjʉng Ssé té méjʉ’ʉ no wô, nti noué pégé tsuié tsétsèe pʉa pié é té gwiée zuiŋé ntʉm na Ssé wô. Po ying ngouagté nka’a wé lé tʉôg mbʉlé ndoumo ssé tsétsa’.  (2 Timoté 3:1, 4; 2 Piè 3:3, 13) Pou’ou, a né nzaté wégé kuingté yié a foo mbwo méfè pégé tsèe tchou’té, mbiŋé né nzaté wôb kuingté yié a foo mbwo pégé.​—Toŋo Héber 10:24, 25.

Létchou’té péga pʉa pié é koung Ssé kuiété wégé lé to né léjʉng Ssé. Métchou’té Pakuié Ntang Jéova naa wégé méchʉo lé gwiée kuingté, ntchʉaté na zuiŋé ntʉm pétsô pʉa.​—Toŋo Roma 1:11, 12.

4. Ngouô pi to né léjʉng Ssé lékô?

O lôôn né nkouŋo lé to né léjʉng Ssé, o tchouŋo sélé nkouangté jou na choum sié o zi’i tsèe Biible. Sélé nkouangté jou na mmo yié ngouo o zi’i na méfa’ mé, na méntʉôgô mé mbing ngʉo na ménka’a mé. Lésélé nkouangté jou na sôôn choum po lé gʉo préya gé kuiété wou lé koua’ njou’ nkouŋo Ssé po légié sé.​—Toŋo Yéchoua 1:8; Zôbô ntsé 1:1-3.

Ngouo o to né léjʉng Ssé po nda’ pa’ yié o zab létʉm chou na yé, ngwiée zuiŋé ntʉm na yé. Ta’, azuiŋé ntʉm wô pa’ mouô métʉo yié a né nzèté lé néŋé njʉôgô yé. O gwiée lé néŋé njʉôgô zuiŋé ntʉm jou fʉ’ ntsém, na pa’ o gé tsaasé choum sié o zuing tsèe Biible.​—Toŋo Matio 4:4; Héber 11:1, 6.

5. O lôôn nto né léjʉng Ssé mba o gé jʉo yèe pi?

Jéova lié pʉa pié é kouŋo yé. Ngouo a kabté wôb na kôôkôô yié ngouô a lʉ’ léjʉô’ na zuiŋé ntʉm yôb, mboo na léwô témi wuié po né nzui’té. (Zôbô ntsé 91:1, 2, 7-10) A ying nna loukôt né pégé na kwo léying yié ngouo a taté nténtʉ yégé po wégé léjou’ mboŋo. Jéova zi’i wégé ménti lôg nnéŋé mboŋo.​—Toŋo Zôbô ntsé 73:27, 28; Jag 4:4, 8.