Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 14

Éssé tchou’té mégaŋa fa’ pé lé gʉo lékoung wé nti kô?

Éssé tchou’té mégaŋa fa’ pé lé gʉo lékoung wé nti kô?

1. Nti kô Ssé la tchou’té la’ Israel lé tchʉ’ ngaŋa fa’ wé?

Ssé la tchou’té ngwuiè nda Abalam lé tchʉ’ʉ ta’ la’ é mbing nnaa wôb mémbʉʉ. A la toŋo yôôn la’ lé «Israel», ndôgô wôb ngʉo papièbè chouŋé yé mbing mbièbè gou’té yé nénʉ. (Zôbô ntsé 147:19, 20) Pou’ou, méla’ ntsém lôôn gé tchʉaté na la’ Israel gwiée mémbʉlé.​—Toŋo Génèze 22:18.

Ssé la tsô’ô Israel ndôg ngʉo pakuié ntang wé. Pité wôb la’té ngié ajou’ou ntchwo na méloua Ssé gwiée mépi. (Détéronôm 4:6) Pétso pʉa lôôn gé tchʉaté na pôb ta zi’i lé zsé Ssé yé nénʉ.​—Toŋo Ésaya 43:10, 12.

2. Nti kô Mékrété pé nénʉ tchou’té ngʉo lékoung wé Jéova?

Tam la tchʉa Israel pié nkapté Ssé, Jéova léen nké nkoubé yé lé tchou’té Mékrété. (Matio 21:43; 23:37, 38) Aa liè’ôôn, pʉa pié é la koubé two Israel wô Mékrété pé nénʉ pié é gou’té Jéova pa’ Pakuié Ntang pé.​—Toŋo Mégang ntoum 15:14, 17.

Yéeso la tchou’té pajoung nzém pé lé chouŋo no Ssé mbing fa’ pétso pajoung nzém tsèe méla’ ntsém. (Matio 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Afa’ lé chouŋo no Ssé pouou sa jʉ’ fʉ’ôôn yié nzsoté nzém liè’è la’ kouou’. A wo mvôg mvfo na pité pa’ Jéova pouou ntémté mémiléyong pʉa méla’ ntsém tsèe tchou’té lôg ngou’té yé, yé nénʉ. (Nguia jʉ’ 7:9, 10) Mékrété pé nénʉ tchou’té, nzsé ngié pé gé kuiété ping nkuingté ménnè môb. Aa tsèe ngoung ntsém pô jʉo pi proogram lézi’i Biible yié aa ta’a mmo, fʉ’ yié po kouou métchou’té mab.​—Toŋo Héber 10:24, 25.

 3. Atchou’té Pakuié Ntang Jéova yé lièe’ôôn la ziété lékô?

A laa méngou’ la’ 1870, tsô mouô ménouô pazi’i Biible ziété lé gia méno nénʉ Biible mié a la wo mba mé la la’ ndégé. Po la jou’ ngié Yéeso la tangté tchou’té Mékrété pa’ po gé chouŋo no Ssé; aa yèe ta po la ziété ta’ maa kampagne lé chouŋo no Léfouô Ssé tsèe njʉo ntsém. A laa na ngou’ 1931, pô kaa lézing: Kuié Ntang Jéova.​—Toŋo Mégang ntoum 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Tchou’té Pakuié Ntang Jéova aa yé ntangté lékô?

A laa mvôg mvfo ngou’ nkʉo, ta’ létsiŋé lôg ntségé tchou’té né ntsiéen métchou’té Mékrété mié é laa méla’ ta ngiôôn. Sôôn létsiŋé lôg ntségé tchou’té lôôn nzsé ngié Yéeso zoo Fouô tchou’té. (Mégang ntoum 16:4, 5) A ying ngouô lièe’ôôn, Pakuié Ntang Jéova jʉo pi pa’ ta’ Létsiŋé lôg Ntségé Tchou’té né ntsiéen wôb. Wôôn mouô ménouô mélhié pazié ngia no tségé mébétèl mié é kiagté, nkuilé mbing ngabté méŋwa’né lôg nzi’i Biible na méchouŋo ta ntôg 600. Sôôn Létsiŋé lôg ptségé Tchou’té lôgô Biible nkuingté mbing tségé pʉa na métchou’té ta ntôg 110 000 tsèe ngoung ntsém. Aa tsèe yèe tchou’té wô, pambaŋa pié é gwiée tsuié yié a né nzèté gouôgô fa’ mélhié. Pô lôg nkouŋé ndié ménjʉnjʉo Ssé.​—Toŋo 1 Piè 5:2, 3.

Tchou’té Pakuié Ntang Jéova aa yé ntangté ndôg choung nkʉ mboŋo no Léfouô Ssé, mbing ngʉo pétsô pajoung nzém Yéeso. Pa’ mégaŋa kwo Yéeso, pég chouŋo no Ssé méntchouo nda méntchouo nda. (Mégang ntoum 20:20) Pég ping mbʉé mbwo pʉa pié po tchouŋo nkouŋo no nénʉ lé zi’i Biible lé pôb. Ta’, pég té wô po tchou’té nda’ wô. Pég ée ta’ tsiŋé nda lé ta’ Ta wuié a gwiée maa nkouŋé. Pég ée méfè méfè pié pég toonté ménna mégé. (2 Tésalonika 1:3) Léwô yié mégaŋa fa’ Jéova tchou’té lé lôg ngʉo mmo yié a poŋo yé mbing kuiété pétsô pʉa la, po lôgô ngouô tsiŋé nda yié a pou njou’ mboŋo ndoumo ssé tsétsa’.​—Toŋo Zôbô ntsé 33:12; Mégang ntoum 20:35.