Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 2

Ssé aa wô?

Ssé aa wô?

1. Pégé gwiée lé gou’té Ssé nti kô?

Ssé wé nénʉ zo la pouoon choum ntsém. A té gwiée nziété wô, mbing té la’ gwiée nzsoté wô. (Zôbô ntsé 90:2) Ménkʉ mboŋo mié ée tsèe Biible foo po mbwo yé. (1 Timoté 1:11) Léwô yié Ssé zo la pouoon wégé, pégé gwiée lé gou’té pô nda’ yé.​—Toŋo Nguia jʉ’ 4:11.

2. Ssé lékô?

Tsoo gning mésong laa Ssé gia, nti noué aa zuigé; a lôgô ngôôn ngié a pou ntchʉa kôôkôô yié a la pouoon ndoumo ssé tsétsa’. (Jang 1:18; 4:24) Ta’, ngouô pégé gia nti gning wuié Ssé aa yé tsèe choum sié a la pouoon. Éfʉ’: méntôôn tʉo nti nti paa méfléwa nti nti, gnièe wégé ngié a kouŋo wégé mbing ngwiée zséno. Nti yié njʉo ntsém pou ngou’, gnièe wégé pawa wé.​—Toŋo Roma 1:20.

Ngouô pégé ying nzi’i gning wuié Ssé aa yé tsèe Biible. Éfʉ’: Biible gnièe wégé choum sié Ssé koung po choum sié a té koung, yé nti lôg ngwiée pʉa mésong, ngʉo yé nti lôg nkuié no.​—Toŋo Zôbô ntsé 103:7-10.

3. Ssé aa pé’é ngwiée lézing?

Yéeso la gôôn ngié: «Ta wég, wou wuié oo tʉo lépwo, gʉo lézing chou wô ndʉalʉa.» (Matio 6:9) Ngouô mé tong Ssé na ménti ta ngiôôn, ta’ a gwiée ta’ lézing wémô’ô. Yèe chouŋo la’ wô gwiée yé nti lé lôg ntong sèe lézing. Aa na Ngiembôôn mé tʉʉ lélʉo ntoŋo yé lé «Jéova.» Ta’, pétsô pʉa toŋo yé lé «Yahweh.»​—Toŋo Zôbô ntsé 83:18.

Mé la foo tsèe tso Mébiible nkuilé lézing Ssé, ntchʉ’ ntoŋo yé po lé Tchʉapʉa po Ssé. Ta’, fʉ’ yié mé la ŋwé’é Biible, lézing Ssé laa tsolo ta ntôg mmo ngʉa 7 000. Yéeso la  zi’i pʉa lé zsé lézing Ssé fʉ’ yié a lôôn nzi’i wôb no na Ssé.​—Toŋo Jang 17:26.

4. Ta Jéova né ndié wégé?

Pa’ wôôn ta wuié a gwiée nkouŋé, Ssé gé lié wégé mboŋo ta la’ kouou na njʉo yié é né ntoo

Méngô’ lôôn ngouô tsèe njʉo, mba a lôgô ngnièe ngié Jéova té né ndié wégé wô kée? Pétsô pʉa gôôn ngié a lôgô ngô’ nkoua’té wégé,ta’ a té no nénʉ wô.​—Toŋo Jag 1:13.

Ssé la pouoon pʉa mésong mbing nnaa wôb lékoung koung ntsô’. Ano té poŋo wégé pa’ pégé lôgô lékoung koung ntsô’ ngou’té Ssé wô? (Yéchoua 24:15) Ta’, pʉa ta ngiôôn tsô’ô lé gʉo no tépong mbwo pétsô pʉa, yèe zo gʉo ta ngô’ yôôn tè’. Ano yaŋa Jéova pa’ a gia sèe choum.​—Toŋo Génèze 6:5, 6.

Jéova aa ta’ Ssé wuié a lié wégé. A né nkouŋo ngié pégé néŋé tsèe lékag. Ngʉa mbʉa a piag méngô’ ntsém po pʉa pié é gʉo mèe méngô’ too. Ta’, a waa gnié méngô’ na mouô métam, né nzsé mmo yié a né ngʉo. Lézi’i 8 gé gnièe wégé mmo yié a tsoté yé lé gʉo pou’ou.​—Toŋo 2 Piè 2:9; 3:7, 13.

5. Ngouô pégé kui’i nto né léjʉng Ssé lékô?

Jéova né nkouŋo ngié pégé kui’i nto né léjʉng yé tsèe préya. A né ndié mawôôwôô. (Mézôbô ntsé 65:2; 145:18) A tchousé pʉa. A gia métʉ mié pégé sa’a lé lôg ngʉo létʉm sé kag, mboo pa’ pégé gʉa tsô fʉ’ fʉa no. Pou’ou, mboo pa’ pégé ée mégang lôô’, ngouô pégé kui’i nto né léjʉng Ssé ta ngouo méchou pé.​—Toŋo Zôbô ntsé 103:12-14; Jag 4:8.

Pa’ Jéova zo la naa wégé léwô, pégé gwiée lé kouŋo yé ta ntchʉa maagning ntsém. (Malékousé 12:30) O lôôn kui’i nzi’i lé zsé Ssé, mbing ngʉo pa’ a né nzaté lé lôg ngniè nkouŋé jou mbwo yé, mba o gé kui’i to né léjʉng yé.​—Toŋo 1 Timoté 2:4; 1 Jang 5:3.