Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 6

Mmo yié mé né nzui’té nti mépfo aa kô?

Mmo yié mé né nzui’té nti mépfo aa kô?

1. Ée wèe nkʉ mboŋo wuié mé gwiée nti mépfo?

Fʉ’ yié Yéeso la too Mbétani ngʉŋé Yérosalém, a waa wo mba chou wé Lazaa la kwé ta a gʉo lièe’ lékoua. Magta ngʉo Maliè, méfè mpfo gʉa jʉ’ yié mé la touŋo yé wo lé Yéeso. Mé waa gia, mba la’ too ta ngiôôn. Ngouo o na’a kouangté lékag wuié Magta po Maliè la gwiée fʉ’ yié Yéeso la zimé Lazaa na légwé?​—Toŋo Jang 11:21-24, 38-44.

Magta la né nzsé nkʉ mboŋo nti mépfo. A la né nzsé ngié Jéova gé la’ zim mépfo ta po ying nnéŋé ndoumo ssé tsétsa’.​—Toŋo Job 14:14, 15.

2. Gning kwée ntchʉ’ʉ kô?

Ssé la gôôn né Adam ngié: «Oo tsétsa’, é la’ sélé tchʉ’ʉ tsétsa’.»​GÉNÈZE 3:19.

Mé la lôgô tsétsa’ mbouoon gning mésong. (Génèze 2:7; 3:19) Pégé té mézuigé mié é tsuié tsèe mboum nnè wô. Mé la pouoon wégé pa’ ngouô mé gia wégé, pégé vôg ta nkwé tso mmo té foo tsèe mboum nnè pégé ying ngouô wo wô. Afʉ’ yié pégé kwée, ménkouaŋa mégé ying nkwé yé, mboo mé-foon two mégé. Pou’ou la, gning vôg ta nkwé a té ying nzsé tso no wô. Aa yèe ta Lazaa la té kou’ou lé gôôn tso no na fʉ’ yié a laa kwé wô.​—Toŋo Zôbô ntsé 146:4; Ékléziaste 9:5, 6, 10.

Ssé aa pé’é ntouô pʉa pié é kwé tsèe mmôôg ndôg ngégé wôb kée? Biible chouŋo wégé ngié gning vôg ta nkwé a té ying nzsé tso no wô; lézi’i na lépʉé mmôôg ée mélôôn mié mé lôg ndoonté Ssé. Léjou’ nda’ ngié mé touô pʉa tsèe mmôôg pou mbʉaga yé tè’.​—Toŋo Yérémi 7:31.

 3. Ngouô mépfo gôôn no né pégé?

Ngouô mépfo lé gôôn no wô, ngouô pô ké lé no jou’. (Zôbô ntsé 115:17) Ta’, métchʉô’ ssé tépong waa nkaa nghié mépfo ndôg fʉté pʉa, po ping nkouang ngié mépfo zoo gôôn no. (2 Piè 2:4) Jéova pou ntô’ô wégé lézôô fa’a lé gôôn no né mépfo.​—Toŋo Détéronôm 18:10, 11.

4. Awô gé gʉo zimé na légwé?

Mémiléyong pʉa pié po la kwété gé gʉo zimé na légwé ndoumo ssé tsétsa’. Mbaa pétso pʉa pié é la gʉo no tépong, méla’ mié pô la té zsé Jéova wô gé gʉo zimé yôb.​—Toŋo Loukasé 23:43; Mégang ntoum 24:15.

Pʉa pié po gé gʉo zimé na légwé gé gʉo gwiée tam lé zi’i lé zsé méno nénʉ na Ssé, nkou’ou lé jou’ou ntchwo Yéeso lé lôg ngnièe zuiŋé ntʉm yôb na yé. (Nguia jʉ’ 20:11-13) Pʉa pié po gé gʉo zim éping gʉo no mboŋo, gé néŋé ndoumo ssé tsétsa’ tsèe lékag, a na méfʉ’ témag.​—Toŋo Jang 5:28, 29.

5. Léziim mépfo zi’i wégé kô na Jéova?

Ssé la gʉo ngié lézimé na légwé wô wo ntchʉaté na pa’ a la toumo Ming wé a to nkwé nti two ségé. Pou’ou, lézimé na légwé zi’i wégé choum na nkouŋo yé Jéova, ngʉo na mmo suièe tékou’ moo yié a la’té mbwo pégé. O né nkoua’ ntsôôn lé gia wô fʉ’ yié Ssé gé zim mépfo na légwé?​—Toŋo Jang 3:16; Roma 6:23.