Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 7

Mé gôôn Léfouô Ssé ngôôn kô?

Mé gôôn Léfouô Ssé ngôôn kô?

1. Mé gôôn Léfouô Ssé ngôôn kô?

Akô gʉo ta Yéeso wo koua’ Fouô mboŋo?​—MALÉKOUSÉ 1:40-42.

Léfouô Ssé ée tsô lésa’ sié ée tʉo lépwo. É gé gʉo pii jʉ’ méngoumnôôn ntsém, éping ngʉo lékoung wé Ssé poumté tʉo lépwo mboo ndoumo ssé tsétsa’. Wôôn tsô nkʉ mboŋo nti Léfouô Ssé. Pʉa métsém né ntsôôn ngié mé sa’a wôb mboŋo, ngʉa mbʉa Léfouô Ssé gʉo pou’ou. É gé pou ntémté pʉa mésong ndoumo ssé tsétsa’.​—Toŋo Ndaniè 2:44; Matio 6:9, 10; 24:14.

Ta’ léfouô gwiée lé gwiée ta’ fouô. Jéova la tsô’ô Ming wé Yéeso Kristo, ndôg ngʉo Fouô Léfouô Sé.​—Toŋo Nguia jʉ’ 11:15.

2. Yéeso koua’ ngouô Fouô mboŋo nti kô?

Ming Ssé koua’ ngouô Fouô mboŋo nti noué a pong mbing ntag nzém no mboŋo. (Matio 11:28-30) A ying ngwiée pawa lé lôg nkuiété pʉa mésong, nti noué a gé foo tʉo lépwo ta sa’ ndoumo ssé tsé-tsa’. Fʉ’é Yéeso la zimé na légwé, a la gʉa lé tʉo lépwo, ésuiè’ nnéŋé na gouoŋo pwo Jéova yé tʉ, nzui’té ngié a lôgô yé ngʉo Fouô. (Héber 10:12, 13) Fʉ’ la ping nkou’, Ssé naa yé pawa lé lôg sa’ njʉo.​—Toŋo Ndaniè 7:13, 14.

3. Yéeso gé gʉo sa’ njʉo paa pawô?

Ta’ mouô ménouô wuié mé toŋo ngié «pandʉalʉa» gé gʉo sa’a tʉoo lépwo paa Yéeso. (Ndaniè 7:27) Mévôg mvfo pʉa ndʉalʉa pié mé la tsô’, laa mégaŋa kwo Yéeso pié pô la kouèe na yé. Jéova ké né nkui’i pétso pʉa kui’i, pambaŋa laa  panzuiée ta nkouou lièe’ôôn tsèe yôôn nouô pʉa ndʉalʉa. Pa’ Yéeso, pô zimé na légwé lé mboum nnè yé zuigé.​—Toŋo Jang 14:1-3; 1 Korénto 15:42-44.

Pʉa méchʉô’ô gée lé tʉo lépwo? Yéeso la toŋo wôb ngié «mouô ménouô ménjʉnjʉo.» (Loukasé 12:32) Po gé pou wô 144 000. Pèe pʉa laa Yéeso zo gé sa’ njʉo.​—Toŋo Nguia jʉ’ 14:1.

4. Akô la tchʉa fʉ’é Yéeso la zié lé sa’?

Léfouô Ssé la zié lé sa’ na ngou’ 1914. * Mvôg mvfo mmo yié Yéeso la gʉo pa’ a laa Fouô, wô lé jouŋo Sata mboo métchʉô’ ssé tépong, nnaa wôb ndoumo ssé tsétsa’. Sata yaŋa long tè’ mbing nzié lé tag jʉ’ ndoumo ssé tsétsa’. (Nguia jʉ’ 12:7-10, 12) Ta fo fou’ou méno tépong né nkui’i ngiôôn yôôn tsèe njʉo. Méntchou, nzié, mégouô, ngʉo tsétsa’ lé tchʉ’ʉ wô «liŋé» yié a gnièe ngié Léfouô Ssé tchʉ’ʉ ngée po lé gʉo méno tépong pou mmaga ndoumo ssé tsétsa’.​—Toŋo Loukasé 21:7, 10, 11, 31.

5. Léfouô Ssé né ngʉo kô liè’ôôn?

Ntchʉaté na fa’ lôg chouŋo no Ssé mbwo pʉa, Léfouô Ssé né ntémté maa nouô pʉa méla’ méla’. Mémiléyong pʉa pié é sui’i nnè nnaa ssé né ntchʉ’ʉ pajoung nzém Yéeso. Léfouô Ssé gé pôônté wôb fʉ’ yié a gé to piag njʉo tépong yié pégé ée tsolo fʉ’ôôn ndoumo ssé tsétsa’. Pʉa métsém pié é né nkouŋo lé jʉo pi na Léfouô Ssé, gwiée lé zi’i pa’ ngouo pô tchʉ’ pajoung nzém Yéeso pié pô jou’ ntchwo wé.​—Toŋo Nguia jʉ’ 7:9, 14, 16, 17.

Léfouô Ssé gé lôg méngou’ 1 000, ngʉo lékoung Ssé wé nziété nti pʉa mésong pou mboumté ta tso lé zag. Ndoumo ssé tsétsa’ ntsém tchʉ’ʉ paladisé. Afʉ’ gé gʉo kou’ Yéeso ying ntsô’ Léfouô nnaa mbwo Ta wé. (1 Korénto 15:24-26) O né nzsé tsô gning wuié ngouô o chouŋo yé no nti Léfouô Ssé?​—Toŋo Zôbô ntsé 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 O lôôn né nkouŋo lé kui’i nzi’i ménka’a Biible mié é lié 1914, o gʉa tsèe ŋwa’né Que nous enseigne la Bible? na pag 217-220.