Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 15

A zaté ngié o lôgô wou lézi’i Biible ngʉa né mvfo nti kô?

A zaté ngié o lôgô wou lézi’i Biible ngʉa né mvfo nti kô?

1. O lôôn ndôgô wou lézi’i Biible ngʉa né mvfo mba o gé jʉo yèe pi?

Tsô lémʉ’té té wo wô, métsiŋé no nénʉ Biible mié mé zi’i tsèe yôôn Brochuu, é koua’ nkui’i ntʉté nkouŋo jou nti Jéova. O gwiée lé néŋé njʉ’ yôôn nkouŋé. (1 Piè 2:2) Wou lé gwiée léwô témi wuié o né nzui’té gé tchʉaté na pa’ o né nkui’i nzi’i Biible lé lôg nto né léjʉng Ssé.​—Toŋo Jang 17:3; Juide 21.

O gé kui’i zsé Ssé, azuiŋé ntʉm jou né nkui’i ntʉté. Zuiŋé ntʉm gé kuiété wou lé gʉo létʉm Ssé kag. (Héber 11:1, 6) A gé kuiété wou lé goua’ métsuié tépong ntsém, ésa’ tʉ ngiŋé tsèe wou lénéŋé pa’ Ssé né nzèté.​—Toŋo Mégang ntoum 3:19.

2. Ngouô o lôgô mmo yié o zsé na Ssé nkuiété pétsô pʉa lékô?

Ngouô o tchʉ’ʉ koua’ chou Jéova

O gé kouŋo lé gabté choum sié o zi’i pia pétsô pʉa: pégé métsém kouŋo lé tsui ménkʉ mboŋo. Pa’ o né nkui’i nzi’i Biible, o gé zi’i pa’ ngouô o lôgô Biible nkiè’té no na zuiŋé ntʉm jou na Jéova, mboo na ménkʉ mboŋo mié a gwiée nti wégé.​—Toŋo Roma 10:13-15.

Pʉa ta ngiôôn zié lé choung môôn ménkʉ mboŋo mbwo méchou pôb laa pʉa tsiŋé nda yôb. Lôgô légié ngôôn. A tchʉ’ yié o chouŋo wôb ngié tchʉôôsé wôb té wé mboŋo wô, ô chouŋo wôb po mmo yié a lié ménka’a Ssé. Pôôn lé légé ngié, pʉa gé tôg jou’ou no yié o gôôn ntchʉaté na wou lénéŋé, é ntôg no yié o gé chouŋo wôb na Ssé.​—Toŋo 2 Timoté 2:24, 25.

3. Ée yèe ntémté yié ngouô pi Ssé gwiée?

Lézi’i Chouŋo Ssé gé kuiété wou lé gou’ na chʉo wé zuigé. Tam gé léen nké nto, o koua’ ntchʉ’ʉ chou Jéova. Ngouô o  tchʉ’ʉ ming wé, mbing ntchʉ’ʉ gning tsiŋé nda yé.​—Toŋo 2 Korénto 6:18.

4. Ngouô o gʉa né mvfo na chʉo wé zuigé lékô?

Ngouô o gou’ou na chʉo wé zuigé pa’ o lôgô lézi’i Biible ngʉa né mvfo. (Héber 5:13, 14) Gôôn pwo ta’ Nkuié Ntang Jéova ngié a lôgô ŋwa’né Que nous enseigne la Bible? nkuiété wou lé zi’i Biible. O lôôn nkui’i nzi’i chouŋo Ssé, mba o gé kui’i jou’ mboŋo.​—Toŋo Mézôbô ntsé 1:1-3; 73:27, 28.

Ménkʉ mboŋo foo mbwo Jéova, Ssé wuié a jou’ mboŋo. Ngouo o tchʉaté na mégaŋa fa’ pé nkui’i nto né léjʉng yé. (Héber 10:24, 25) Pa’ o ké né ngée po né mvfo lé sa’ tʉ ngʉo ntʉm Jéova kag la, o gé ké wô po na manzsé mboŋo: a wé léwô témi. Léto né léjʉng Ssé, aa koua’ mmo mboŋo yié ngouô o gʉo.​—Toŋo 1 Timoté 1:11; 6:19.