Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 10

Ngouo o liŋé tchʉôôsé wé nénʉ lékô?

Ngouo o liŋé tchʉôôsé wé nénʉ lékô?

1. Ta’ tchʉôôsé wé nénʉ nda’ zoo wo kée?

«Pi laga two yi na pʉa pié é tchʉôô no ngié pô ée pantsui nkʉ Ssé.»—MATIO 7:15.

Yéeso la zi’i pajoung nzém pé pô nda’ ta’ tchʉôôsé, wuié aa nénʉ. Aa pa’ ta’ manzsé wuié a gée né léwô témi. Yéeso la gôôn ngié: «papfo wèe té yôôn.» (Matio 7:14) Tchʉôôsé wuié Ssé zuing, aa nda’ wuié a zi’i po mmo yié a foo tsèe ŋwa’né yé yié aa nénʉ. Pagou’té Ssé pé nénʉ ntsém gwiée ntémté tsèe ta’ zuiŋé ntʉm.​—Toŋo Jang 4:23, 24; 14:6; Éféso 4:4, 5.

2. Yéeso la gôôn ngié kô na Mékrété fʉté?

«Pô tié ngôôn ngié po né nzsé Ssé, ta méno mié po gʉo gniè ngié po té Ssé zsé.»​—TITUS 1:16.

Yéeso la gôôn ngié, patsui nkʉ fʉté gé lôg ménzi’i mélôôn kouou tsétsèe Mékrété pé nénʉ. Pô wô na nzém pii ngouo pa’ pagou’té Ssé pé nénʉ, po ping ngôôn ngié pô ée Mékrété. Ta’, ngouô o liŋé wôb na mmo yié pô koua’ ngouo yèe. Ngouô o tchʉaté lékô? Nda’ tchʉôôsé wé nénʉ zo gwiée Mékrété pé nénʉ, lé ménti ngʉo méma mié mé gia.​—Toŋo Matio 7:13-23.

3. Ngouo o ling pagou’té Ssé pé nénʉ lékô?

Gia méliŋé méntʉa môôn mié ngouô é kuiété wou:

  • Pagou’té Ssé pé nénʉ gwiée mékou’ na Biible, nti noué aa chouŋé Ssé. Po sa’ métʉ lé néŋé pa’ yèe ŋwa’né né nzèté. Pou’ou la, tchʉôôsé nénʉ té pa’ tchʉôôsé wuié a tchʉng ŋang na ménkouaŋa gning mésong wô. (Matio 15:7-9)  Pagou’té Ssé pé nénʉ té zi’i pʉa mmo, mbing ngʉo yé ndiè’è wô.​—Toŋo Jang 17:17; 2 Timoté 3:16, 17.

  • JPajoung nzém Yéeso pé nénʉ gwiée mékou’ na lézing Ssé, Jéova. Yéeso la gniè ngié a gwiée mékou’ na lézing Ssé na pa’ a la gʉo pʉa zsé sèe lézing. A la kuiété pʉa lé zsé lézing Ssé, mbing nzi’i wôb lé gʉo suingté ngié lézing Ssé wô ndʉalʉa. (Matio 6:9) Aa jʉ’ yié o tsuié wo, wèe tchʉôôsé kuiété pʉa lé zsé lézing Ssé?​—Toŋo Jang 17:26; Roma 10:13, 14.

  • JMékrété pé nénʉ chouŋo no na Léfouô Ssé. Ssé la toumo Yéeso ndoumo ssé tsétsa’ ngié a tsui nkʉ mboŋo na Léfouô sé. Nda’ Léfouô Ssé zo kou’ou lé gʉo méngô’ pʉa mésong pou mmag. Yéeso la chouŋo no Léfouô Ssé ta nkouou lièe’ yié a la kwé. (Loukasé 4:43; 8:1; 23:42, 43) A la gôôn ngié pajoung nzém pé gé chouŋo no nnaa moo. Gning lôôn ntoo léjʉng wou, échouŋo wou no na Léfouô Ssé, mba o gé kouang ngié aa tsèe wèe tchʉôôsé?​—Toŋo Matio 24:14.

  • Pajoung nzém Yéeso té gwiée pag na yôôn njʉo tépong wô. Ngouo o liŋé wôb na pa’ pô té gʉo politik mbing té ntchou gʉa. (Jang 17:16; 18:36) Pô té ying fʉ’ʉ mbaa méma tépong mié ée tsèe njʉo wô.​—Toŋo Jag 4:4.

  • Mékrété pé nénʉ gwiée koua’ maamaa nkouŋé tsétsèe pôb. Ŋwa’né Ssé zi’i wôb lé gʉo mékou’ pʉa méla’ ntsém. Mboo pa’ a gʉa tso fʉ’ métchʉôôsé fʉté toonté méntchou mié é né ntchʉaté tsèe njʉo, pagou’té Ssé pé nénʉ lʉ’ʉ lé gʉo pou’ou. (Miché 4:1-3) Ta’, Mékrété pé nénʉ lôgô tam wôb laa choum sôb, ndôg nkuiété pʉa mbing nkuingté wôb suièe suièe.​—Toŋo Jang 13:34, 35; 1 Jang 4:20.

4. Ngouô o liŋé tchʉôôsé wé nénʉ?

Wèe tchʉôôsé pi ménzi’i mé ntsém po tsèe ŋwa’né Ssé, nna mékou’ na lézing Ssé, mbing choung pʉa ngié Léfouô Ssé zoo la’ gʉo méngô’ ntsém pou mmag? Yèe nouô pʉa gwiée koua’ nkouŋo tsétsèe pôb mbing ndʉ’ʉ lé lʉô’ ntchou? O kouang jou ngié kô?​—Toŋo1 Jang 3:10-12.