Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

Jou’ mémbʉèe na môôn ménzèté

Jou’ mémbʉèe na môôn ménzèté
  1. Ngouô pégé fa’ métʉ nzô? (Yéc. 1:9; Zôbô nt. 68:35)

  2. Ngouo pégé gʉo lékô ta zuiŋé ntʉm yégé kui’i ngou’? (Hé. 11:6)

  3. Nti kô ngouô pégé zuing té mʉ’té ngié fa’ yié Jéova la na né pégé gé ying? (Agé. 2:4-9)

  4. Jéova toonté wégé lékô fʉ’ yié pégé ée tsèe méngégé mié é pou né ntchʉa wégé? (Zôbô nt. 18:6, 30; Kol. 4:10, 11)

  5. Akô gé kuiété ngouachoum, ngʉo pʉa pié pô zôô’ lé toonté lésa’ wé Jéova? (Mt. 22:37, 39)

  6. Ngouô pégé gʉô lékô ta nzab ntʉm wégé na Ssé té kʉa, mbing ntʉté? (1 Ko. 16:13; Rm. 15:5; Hé. 5:11–6:1; 12:16, 17)