Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 4

Nti kô pég la kuilé Traduction du monde nouveau?

Nti kô pég la kuilé Traduction du monde nouveau?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Lézing Ssé tsaa Zôbô ntsé 69:31 tsèe kiagté Symmaque (méngou’ 300 ka méngou’ 400 wôô, ta mba mé zhiée Yéeso

Pakuié Ntang Jéova la lôg méngou’ légém ta ngiôôn, éyousé mékiagté Biible ménti ménti, nkuilé, mbing ngabté mbwo pʉa. Pég la ping néŋé ta ngia ngié a zaté lé kuilé tso kiagté Biible yé suié, yié a gé tchouŋo nkuiété pʉa lé «zsé no nénʉ;» a ping ngouô mmo yié Ssé né nkouŋo. (1 Timoté 2:3, 4) A la ping ngouô na 1950, pég zhié lé kuilé tsô mékém Biible na chouŋé Ngilisé, a wô Traduction du monde nouveau. Aa tsèe wèe Biible, mé ŋwé’é koua’ mmo yié a la foo nzhiété, mbing ŋwé’é koua’ mmo yié aa nénʉ na méchouŋé ta ntôgô 160.

A la né nzaté kiagté yié a pʉlé lé jou’. Tam né ntchʉa pé’é, méchouŋo na’a né nkoubté. Tso ménti lôg ngôôn no ping ngouô tsèe mékiagté Biible ta ngiôôn mboué pʉa, ka mba é lée nzuing nzuing wô, léjou’ ping tʉ tè’. Atsô wô ngié, mé la gia mépag ŋwa’né Ssé mié mé la lôg mbwo nŋwé’é, é wô koua’ nénʉ mbing chʉachʉa suié mié mé la ŋwé’é ntwo ntwo. A tchʉa pou’ou, mé kui’i njou’ méchouŋé mié mé la lôg ŋwé’é Biible: Héber, Araméyèng, pô Gélékia.

A la né nzété kiagté Biible yié a kouèe na chouŋé Ssé. Pakiagté Biible té gwiée lé ŋwé’é mmo yié a kuièe two pôb wô. A zété wôb lé lié ŋwa’né yié pô né ndôgô nkiagté, nŋwé’é koua’ méchouŋé mié é la foo ntchwo Ssé. Mé ping ngia ngié aa tsèe mékiagté ta ngiôôn, mba mé la kuilé lézing Ssé, Jéova, tsaa Ŋwa’né Ndʉalʉa.

A la né nzaté kiagté Biible wuié a na mékou’ pwo gning wuié aa chouŋo yé. (2 Samiiè 23:2) Aa tsaa Traduction du monde nouveau, mé piŋé lézing Ssé, Jéova, nnéŋé na méjʉ’ mié é laa wô ta ntôg ngʉa 7 000. Mèe méjʉ’ laa tsèe mépag ŋwa’né Ssé mié mé la lôg mbwo nŋwé’é, é wô mié é pouou ntsuié tè’, pa’ mé gia na foutou wuié aa métchouŋo lôôn. (Zôbô ntsé 83:18) Mé la lôg méngou’ ta ngiôôn ntchouŋo ntsaasé choum ta ndôg nkiagté Traduction du monde nouveau. A koua’ mbʉlé lé tong, mbing chʉéechʉée ngniè ménkouaŋa Ssé. Ka o gwiée wou na chouŋé jou wôô, ka o té gwiée wôô, mba pég né nkuingté wou lé toŋo Chouŋé Jéova lièe’ ntsém. —Yéchoua 1:8; Zôbô ntsé 1:2, 3.

  • Pég la chènè lé kuilé kiagté Biible yé suié nti kô?

  • Gning ntsém wuié a né ntsôôn lé zsé lékoung Ssé gwiée lé gʉo kô lièe’ ntsém?