Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LÉZI’I 1

Pakuié Ntang Jéova ée pawôô?

Pakuié Ntang Jéova ée pawôô?

Danemark

Taïwan

Vénézuéla

Inde

O pé’é nzsé pʉa méchʉô’ô na Pakuié Ntang Jéova? Ndiè’ mba tsô pʉa na pég tsuié ngʉŋé mbʉa wou, ka pia pétsô gouôgô ta’a jʉ’ wôô. Ndiè’ mba o kouou ta’ nda sékout lé pétsô, ka mba pétsô laa chouŋo wou po no Ssé wôô. Pég koua’ ngouô pawôô? Pég ping choung pʉa choum sié pég ka zi’i tsèe Biible nti kô?

Péga pétsô pʉa wô pô ta’a mmo. Pég gwiée métsuié la’ ménti ménti, maawôôwôô ping ngwiée yé ntchwofa’. Tsô pʉa na pég lôôn nkouou métchʉôôsé ndiè’è, pétsô zôôn tée nzuiŋé ngié Ssé aa wo wô. Ta’, pég la waa tchʉ’ Pakuié Ntang Jéova, mba pég métsém pii tam nkoua’ ntsaasé mmo yié Biible gôôn. (Mégang ntoum 17:11) Pég la pou nzuing choum sié pég lôôn nzi’i. Maawôôwôô na pég ping chènè koua’ na yé two lé gou’té Jéova Ssé.

Pég jʉo pi na choum sié pég zi’i tsaa Biible. Pég gwiée yég méngô’ paa mélôô’ pa’ maagning ntsém. Ta’, pég né sa’a métʉ lé yiŋé na mémbʉʉ mié ée tsèe Biible tsèe wég lénéŋé pé’é, ngia pa’ a kuiété wég lé gwiée méma mboŋo. (Zôbô ntsé 128:1, 2) Yôôn aa ta’ na choum sié é tsoté wég lé gʉa choung pétso pʉa choum mboŋo sié pég zi’i tsaa Biible.

Pég yiŋé na méntʉôgô Ssé. Môôn méntʉôgô mié é foo tsèe Biible gʉo pég jou’ mboŋo mbing ntsoté wég lé gʉo mékou’ pʉa. É ying nkuiété wég lé gwiée méma mboŋo pa’ léwôô ndʉng ndʉng, ngʉo lépʉlé. Mèe méntʉôgô ying nkuiété pʉa lé gwiée ménkouaŋa mboŋo, mbing ngiŋé na méloua la’ yôb. É kuiété métsiŋé nda lé jou’é, nkuiété pʉa lé gwiée kwo léying mboŋo. Pég zsé té mʉ’té ngié «Ssé té tièté pʉa mésong wô.» A gʉo pég témté ngouô ta’ tsiŋé nda tsèe ngoung ntsém, nkoung gning wô paŋa, nkoung a wô séssé. Atso mmo té kou’ou lé fagté wég wô. Ta mboo pa’ pég wô pô pa’ pétsô pʉa la, atsô nouô pʉa té pa’ pég wô.—Mégang ntoum 4:13; 10:34, 35.

  • Pakuié Ntang Jéova wô pô pa’ pétsô pʉa, ana wèe chʉo?

  • Ée maa méntʉôgô mié Pakuié Ntang Jéova ka jou’ou tsaa Biible?