Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 3

No nénʉ la ying ngʉo lékô ta nkuiè?

No nénʉ la ying ngʉo lékô ta nkuiè?

Pazi’i Biible na méngou’ 1870

Ndoung mvfo Nang, ngou’ 1879

Nang na wégé tam

Biible la ka’ ngié Kristo lôôn ngé wô ta kwé, tso pʉa foo tsétsèe mévôg mvfo Mékréeté, nzi’i tso choum ndôg ntchʉngté no nénʉ yié a kuièe tsèe Biible. (Mégang ntoum 20:29, 30) Tam la wo ta nkou’, a ké nkuiè po koua’ pou’ou. Po la lôg méndôktré paté zsé Ssé wé nénʉ mvong choum sié Yéeso la zi’i. A tchʉa pou’ou, mé té ying nzsé mmo yié mé gôôn lé wô Kréeté ngôôn yèe wô. (2 Timoté 4:3, 4) Ngouo pégé gʉo lékô ta nzsé ngié, aa fʉ’ôôn pégé né ntchouŋo njou’ou mmo yié Biible koua’ nzi’i?

A la waa wô mba fʉ’ kouou’. Jéova la ka’ ngié: «A gé la’ wô na ménzsonzém liè’è la’, mé pou nzsé no yié aa nénʉ tè’.» (Ndaniè 12:4) A laa na ngou’ 1870, tsô mouô ménouô pʉa pié po la né fa’a no nénʉ gia ngié méndôktré tchʉôôsé téen foo tsaa Biible wô. Pou’ou la, po zhié lé fa’a lé jou’ou mmo yié Biible lôôn nzi’i ntwo ntwo. Jéova léen nké nnéng mbʉlé na pôb, ngʉo po giè choum na chʉo wé zuigé, koua’ pa’ a zèté.

Ntchʉaté na lé chʉéechʉée ntsaasé choum tsèe Biible. Pèe mévôg mvfo Pazi’i Biible la gwiée tsôô nti lôg nzi’i mmo. Pég ying yousé po yèe liè’ôôn. Po lôôn nzhié na ta’a no yié aa tsèe Biible pé’é, mmaga ta nkouou na yétsô. Tso nkaŋa Biible wô ta ntʉʉ wôb lé jou’ pé’é, po fa’ wétsô nkaŋa wuié é gé kiè’té two yôb moo. Po ping ngouo ta ngiè ngié é pou ntsuié’é na métso méno mié ée tsèe Biible pé’é, pô léen nké nŋwé’é nzab. Léwo yié pô lôôn tée njou’ou tsô ménzi’i wô, ésélé fa’a po tsèe Biible la gʉo po jou’ou no nénʉ na: lézing Ssé po Léfouô sé, nkouaŋa wé nti pʉa mésong po tsétsa’, mmo yié gning kwée ntchʉ’ʉ yèe, mboo lézimé na légwé. Wèe léwo la kuilé wôb tsèe nkouôôn métchʉôôno ta ngiôôn, po lé gʉo tso choum sié Ssé té koung.—Jang 8:31, 32.

1879 la kou’, Pazi’i Biible gia ngié, a zaté ngié pô gʉo pʉa ta ngiôôn zsé no nénʉ. Pou’ou la, pô zhié po koua’ na yaa ngou’ lé kuilé ŋwa’né yié pég ké nging né nkuilé kuilé na wégé tam; a wo ŋwa’né Nang né ntsuii nkʉ no Léfouô Jéova. Pég fʉ’ôôn né chouŋo méno nénʉ mié ée tsèe Biible mbwo pʉa tsèe méla’ 240, na méchouŋé ta ntôgô 900. Mé laa zôôn nzsé no nénʉ pa’ mé zsé na wégé tam wôôn wô!

  • Kristo la wo ta nkwé, akô tchʉaté na no nénʉ?

  • Akô la gʉo ta pégé kou’ou lé ying njou’ méno nénʉ mié ée tsèe Chouŋé Ssé?