Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 13

Mé gôôn ta’ nkiagnzsé ngôôn wô?

Mé gôôn ta’ nkiagnzsé ngôôn wô?

Canada

Méntchwonda méntchwonda

Lézi’i Biible

Gning lé zi’i Biible yilé yé

Mé gôôn «nkiagnzsé» ngôôn gning wuié a vôg ngʉo tsô mmo, mbing ntsô’ô manzsé mbwo pétsô pʉa lé gʉo yôb pou’ou. Ngouô mé gôôn ngié Yéeso laa nkiagnzsé, nti noué Ssé la toumo yé ndoumo ssé tsétsa’ lé tsui nkʉ wé, mbing ntsô’ô manzsé létsuiè mbwo pʉa. (Matio 20:28) Aa liè’ôôn, mégaŋa kwo pé né fʉ’ʉ yé. Po yousé gouŋo yé lʉo na tam wôb, éfa’ pʉa mésong «ndôg ngʉo ngaŋa kwo» Yéeso. (Matio 28:19, 20) Pétsô pʉa kou’ou lé gʉo mmo yié pég tong ngié, afa’ nkiagnzsé.

Aa gning wuié a tsui nkʉ Ssé fʉ’ ntsém. Pakuié Ntang Jéova ntsém, ée patsui nkʉ mboŋo. Ta’, pétsô na pôb ntangté mboum yôb lé wô pakiagnzsé fʉ’ ntsém, ndôgô ngôôn ngié pô na méhawa 70 na sang. Po zuing ntchwofa’ yié é té jʉo tam wôb tè’ wô, nzsé ngié po gé kou’ou lé na mèe méhawa. Mé tsô’ pétsô na pôb ndôg ngʉo pakiagnzsé ntchouŋé tchouŋé, pa’ mé gé toumo wôb jʉ’ yié patsui nkʉ Ssé zaga wo. Po na méhawa 130 na sang. Pakiagnzsé té zab ntʉm na kaakou wô, po gwiée zuiŋé ntʉm ngié Jéova gé naa wôb choum sié é né nzaga wôb. (Matio 6:31-33; 1 Timoté 6:6-8) Pʉa pié é té kou’ou lé wo pakiagnzsé fʉ’ ntsém wô fa’ pa’ pakiagnzsé na sang fʉ’é po kou’. Po tchʉaté pou’ou nkui’i yôb fa’ lé tsui nkʉ, nna méhawa 30 ka 50 wô na sang.

Aa gning wuié a koung Ssé, mboo pʉa mésong. Pa’ Yéeso la, pég liè’ôôn né ngia pa’ pʉa ta ngiôôn té tchouŋo nzsé Ssé wô. (Malékousé 6:34) Ta’, ngouô choum sié pég né nzsé kuiété wôb fʉ’ôôn, mbing ngʉo po néŋé nzsé ngié njʉo yié é né ntoo gé gʉo pong. Nkouŋo nti pʉa mésong zo tsoté ta’ nkiagnzsé lé lôgô poŋo ntʉm, nnaa tam wé po métʉ mé, ndôg nkuiété pʉa lé jou’ nkʉ mboŋo. (Matio 22:39; 1 Tésalonika 2:8) Api aa ngié: zuiŋé ntʉm yé kui’i ntʉté, a suiè’té ngʉa né léjʉng Ssé, mbing ngwiée lékag tè’.—Mégang ntoum 20:35.

  • Ngouô o gôôn ngié ta’ nkiagnzsé aa wôô?

  • Akô tsoté tsô pʉa lé wô pakiagnzsé?