Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LESSON 5

O gé jʉo yèe pi na métchou’té még?

O gé jʉo yèe pi na métchou’té még?

Argentine

Sierra Leone

Belgique

Malézi

Pʉa ta ngiôôn tchʉ’ʉ nkouou tchʉôôsé wô, nti noué a té né naa wôb lékag wô, mbing té né kuiété wôb lé gwiée mbʉèe na ménzèté môb wô. Ta’, a zèté ngié o kouou tchou’té Pakuié Ntang Jéova nti kô? A gé kuiété wou na kô?

O gé gwiée lékag lé wo tsétsèe pʉa pié pô koung pʉa mbing ntsôôn no yôb. A laa na mvôg mvfo ngou’ nkʉo, Mékréeté gwiée ménda tchou’té ta ngiôôn. Pô lôôn ngʉo tchou’té ndôgô ngou’té Ssé, nzi’i Chouŋé yé, mbing nkuingté ménna mab. (Héber 10:24, 25) Léwo yié po laa tsétsèe pʉa pié é gwiée koua’ nkouŋé lôôn ngʉo pô gia wôb koua’ pa’ méfè pôb. (2 Tésalonika 1:3; 3 Jang 14) Aa liè’ôôn, pég gʉo yég pa’ pôb, mbing ngwiée yég lékag pô pa’ pôb.

O gé zi’i pa’ ngouo o yiŋé na mémbʉʉ Ssé. Ndésém pa’ mé gia tsaa Biible la, aa liè’ôôn mbaŋa, panzuiée laa pénkʉ tchou’té ta’a jʉ’ ngou’té Ssé. Pʉa pié pô tchouŋo nzsé lé zi’i pʉa mmo, yousé Biible ndôg nkuiété wégé lé koua’ ngia pa’ ngouô pégé yiŋé na mémbʉʉ Ssé lièe’ ntsém. (Détéronôm 31:12; Néhémi 8:8) Ngouô maawôôwôô koué’é pwo ngôôn no. Ngouo gning ntsém ping nzôb ndôg ngniè ngié a né nzui’té choum mboŋo sié Ssé la ka’.—Héber 10:23.

A gé kui’i tʉté zuiŋé ntʉm jou. Ngang ntoum Pôl la gôôn mbwo méfè pié é laa tsèe tsoo nda tchou’té Roma ngié: «N koua’ né ntsôôn lé to ngia wui. . . . Éyi nti lé zab ntʉm na Ssé é kuingté wôôn, éyôôn nti é kuingté wui.» (Roma 1:11, 12) Pégé laa méfè waa ntchou’té pé’é, a gʉo zuiŋé ntʉm yégé kui’i ntʉté. A ying ngʉo pégé chan lé koua’ ntsuié pa’ Mékréeté.

Zuiŋé invitasiông lé kouou tchou’té yié a né ntoo, pa’ o gé lôg koua’ mou ménʉôg gia sôôn choum ntsém sié mé gôôn lôôn. Mé gé kuié wou mboŋo. Mé té na nkab ta nkou nda wô, nké té nkab ma’.

  • A gʉa na nti yié pég gʉo métchou’té még, pég yiŋé na yèe fʉ’?

  • Ngouô pégé jʉo yèe pi na métchou’té mégé?