Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 8

Pég ma’ ménzso mboŋo ta ndôg nkou métchou’té még nti kô?

Pég ma’ ménzso mboŋo ta ndôg nkou métchou’té még nti kô?

Islande

Mexique

Guinée-Bissao

Philippines

O giaa na méfoutou ntsém mié ée tsèe yôôn brochuu, pa’ Pakuié Ntang Jéova ma’ ménzso mboŋo ta ndôg ntoo na métchou’té môb? Pég koua’ gniè’ léjʉôg na ménzso még laa sétso choum sié ée na pég nti kô?

Lé lôg nna mékou’ mbwo Ssé wég. Aa no ngié Ssé té lié pô nda’ mmo yié mé lôg léjʉôg ngia wô. (1 Samiiè 16:7) Ta’, fʉ’ yié pég tchou’té, pég koua’ né nkouŋo lé na mékou’ mbwo yé, mboo mbwo pʉa pié péga pôô tchou’tée. O lôôn ngée thié mvfo ta’ ntsô’té ntsang tsaa nda kôt, mba o gwiée lé ma’ ménzso mboŋo ndôg ngʉo mékou’ mé nti ntchwofa’ yé. Ndésém pou’ou, nti yié pég ma’ ménzsoo ta ntoo tchou’té gniè ngié, pég na mékou’ mbwo «gning wuié aa Ntsô’té Ntsang ndoumo ssé tsétsa’ ntsém,» Jéova Ssé, mboo na jʉ’ yié pég gou’té yé wo.—Génèze 18:25.

A gniè métchʉo mbʉʉ mié pég yiŋé moo. Biible kuingté Mékréetè lé jʉôg ménzsoo «mié é té wô pô tsôô nti wô, émié é wô pô mé panzuiée pié mékou’ ée na pôb.» (1 Timoté 2:9, 10) Ménzsoo mié é té tsoo nti wô, ée mié é té gʉo mé tchʉ’ ndié wégé pô tsoo nti wô, é té néng ménkouaŋa tépong tsèe two gning wô, é té koua’té pʉa wô. Ménzsoo mié é néng mékou’ na gning, ée mié é pong, mié é kaa chʉaté, mboo mié é té sémé gning wô. Môôn méntʉôgô ké na méchʉo pa’ ngouô, maawôôwôô tsô’ ménti ménzso mié a koung. Nkoung pégé zôôn té tso no gôôn, mba ngouô pʉa lié wégé «ngwiée chouŋé mboŋo na méno mié pégé zi’i na Ssé wuié a gʉo pégé tsuièe,» mbing «ngou’té lézing sé.» (Titous 2:10; 1 Piè 2:12) Pou’ou la, pégé ma’ ménzso mboŋo ta ntoo tchou’té pé’é, a gʉo pʉa gia ngié pégé né ngou’té Jéova na nti yé mboŋo.

Pôôn lé gnié ménzso mou, é taté wou lé kou métchou’té még. Ménzsoo té gwiée lé tchʉôg nkab mbing si tè’ ta mbong wô; a zèté po ngié é wô mé sôg mbing mboŋo lé gia.

  • Nti Ménzsoo mié pégé ma’ ta ndôg ngou’té Ssé, ée tʉnzuing nti kô?

  • Ée mèe méntʉôgô mié é kuiété wégé lé tsô’ ménzso mboŋo, laa sétso choum sié é gé wô na pégé?