Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 23

Pég gʉo lékô ta nkiagté méŋwa’né még?

Pég gʉo lékô ta nkiagté méŋwa’né még?

Kwo Paŋwé’é yié aa États-Unis

Corée du Sud

Arménie

Burundi

Sri Lanka

Pég sa’ tʉ ntsui «nkʉ mboŋo atsèe mbôô wèe ngoung wô, ambwo yèe ngwuiè nda wô, ambwo pachouŋo yèe nti chouŋé wô, ambwo yèe nti gning mésong wô.» Pég ping nkuilé méŋwa’né na méchouŋé ta ntôg 900 ndôg ngouôgô yèe fa’. (Ngia jʉ’ 14:6) Pég gʉo lékô ta nkou’ou lé gouôg yôôn fa’? Tsô nouô paŋwé’é pié ée foo tsèe njʉo ntsém, ngʉo pakiagté méŋwa’né pié po koua’ nkouŋo fa’ yôb zo kuiété. Pô pou ngouô Pakuié Ntang Jéova.

Mé vôg nŋwé’é na chouŋé Ngilisé. Pa’ Létsiŋé lôg Ntségé Tchou’té ée létsiŋé tchou’té la, sèe zo lié fa’ Kwo Paŋwé’é. Yèe Kwo Paŋwé’é zo tséen méfa’ paŋwé’é pié ée jʉ’ létsiŋé tchou’té, mboo pié ée tsaa métsô Mébétèl. Léwô yié paŋwé’é foo méla’ méla’ la’, méŋwa’né még gwiée métwo chouŋé na métsuié la nti nti; ayèe ping ngʉo pʉa méla’ ntsém koua’ nkoung.

Mé toumo ŋwa’né Ngilisé nnaa mbwo pakiagté. Mé vôg ta ntsaasé ka choum ntsém pou ngouo tsèe ŋwa’né Ngilisé wô, Létsiŋé lôg Ntségé Tchou’té léen nké nzuing ngié mé toumo mbwo pakiagte tsaa ngoung ntsém, mé ping foo na intèenèt ta ntoum. Pô sa’ tʉ yousé méndou mié é né nzèté, léwô yié mmo yié pô gé ŋwé’é na chouŋo la’ yôb, a koua’ ngouô mmo yié Ngilisé né ngôôn.—Ékléziaste 12:10.

Mé ôôdinateur kuiété lé lwa ngouôgô fa’. Ngouô ôôdinateur lé pii jʉ’ paŋwé’é paa pakiagté wô. Ta’, mé ôôdinateur, médiksionèe mié ée tsolo, mboo mélojisièl de réchèeche kuiété lé lwa ngouôgô fa’. Pakuié Ntang Jéova la ying gnièté tsô sistème yié mé tong ngié: «système électronique d’édition multilingue» (MEPS). Mé ŋéng méŋwa’né na méchouŋé ta ntôg nkʉo tsolo, a néng méfoutou na mmo yié mé ŋwé’ée, mbing koua’ ntangté pa’ mé gé kuilé na pipa.

Akô koua’ ngʉo pég sa’ tʉ pa’ôôn lé kiagté méŋwa’né na méchouŋé ta ngiôôn? Nti noué lékoung wé Jéova aa ngié, «pʉa mésong métsém tsuiè mbing nzsé no nénʉ.» —1 Timoté 2:3, 4.

  • Pég gʉo lékô ta nŋwé’é méŋwa’né még?

  • Nti kô pég kiagté méŋwa’né még na méchouŋé ta ngiôôn?