Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 2

Mé toŋo wég lé Pakuié Ntang Jéova nti kô?

Mé toŋo wég lé Pakuié Ntang Jéova nti kô?

Noa

Abalam po Sara

Moosée

Yéeso Kristo

1931 la waa to, mé né ntoŋo wég lé «Pazi’i Biible.» Ta fo fʉ’o, mé toŋo wég lé Pakuié Ntang Jéova. Pʉa ta ngiôôn kouang ngié, ée lézing tsoo tchʉoosé wuié a ka gniée ta nkuièe. Ta’, a tôôg méngou’ 2 700 pa’ Ssé wé nénʉ la tong mégaŋa fa’ pé lé: «pakuié ntang pôôn.»—Ésaya 43:10-12.

É gnièe Ssé wuié pég gou’té. Aa tsèe mépag ŋwa’né Ssé mié mé la lôg mbwo ŋwé’é fʉ’ mvfo, mé gia lézing Ssé, Jéova, méngʉa ta ntôg métôôsé. Aa tsèe métso Mébiible, mba mé la kuilé lézing Ssé, ntchʉ’ ndôgô pô mézing mékou’ ntoŋo yé pa’: Tchʉapʉa ka Ssé wô. Ta’, Ssé wé nénʉ la gôôn mbwo Moosée ngié lézing sé ée lé Jéova, mbing ngôôn ngié: «Sôôn gé la’a tsuié wôô pô lézing sôôn.» (Èkzode 3:15) A lôôn ndôgô ngnièe ngabté yié ée tsétsèe métso méssé pô yé. Pég gwiée lékag pa’ mé lôg lézing Ssé sié ée ndʉalʉa ntoŋo wég.

É la’té fa’ yég. Tso nouô pʉa pé fʉ’ʉ mvfo, nzhiété na Abèl wuié a laa ndʉng ndʉng, la zab ntʉm wôb na Jéova mbing nkuié ntang na lézing sé. A laa na méngou’ nkʉo mié é la pôônté, Noa, Abalam, Sara, Moosée, Ndavid ngʉo pétsô pʉa, kouou tsèe yôôn «nouô pakuié ntang.» (Héber 11:4–12:1) Ndésém pa’ ngouo gning kuié ntang wétsôô mvfo kôt la, pég chana lé gʉo pa’ mé gé zsé no nénʉ nti Ssé wég.

É gniè ngié pég gʉo pa’ Yéeso. Biible toŋo yé lé «nkuié ntang wuié a té koubé chouŋé wô, wuié a gôôn no nénʉ.» (Ngia jʉ’ 3:14) Yéeso yé mé ŋwè la gôôn ngié a la zi’i pʉa lé zsé lézing Ssé, mboo ngié a la to lé gôôn mmo yié a zsé na no nénʉ nti Ssé. (Jang 17:26; 18:37) Mé gwiée lé lôg lézing Ssé, Jéova, ntong mégaŋa kwo Kristo pé nénʉ. Po ping ngwiée lé gʉo ngié pétsô pʉa zsé sèe lézing. Yôôn mmo yié Pakuié Ntang Jéova sa’ tʉ lé gʉo.

  • Pazi’i Biible la koubé lézing sôb ntchʉ’ ngouô pô Pakuié Ntang Jéova nti kô?

  • Ta fo siŋé Jéova gwiée pakuié ntang pé ndoumo ssé tsétsa’?

  • Nkuié Ntang Jéova wé lʉo aa wôô?