Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 10

Mé gôôn lézi’i tsiŋé nda ngôôn kô?

Mé gôôn lézi’i tsiŋé nda ngôôn kô?

South Korea

Brésil

Australie

Guinée

Ta fo fʉ’ʉ mvfo, Jéova koung ngié pʉa yèe yèe tsiŋé nda wôô pii tam, ntchou’té nnéŋé ssé, ngʉo pa’ ntémté yôba Jéova gé kui’i gou’; ta’ ntchwo ping ngouô tsétsèe pôb. (Détéronom 6:6, 7) Aa yèe ta métsiŋé nda Pakuié Ntang Jéova gʉa tsèe méngab ntsém, ngwiée tam wuié pô lôg nnéŋé ssé ntchou’té ngou’té Ssé tsèe lékag, ndôgô Ŋwa’né Ssé chouŋé na méno mié é né ndié wôb. O lôôn né nnéŋé pô yilé wou, mba ngouô o lôgô waa tam ngou’té Ssé, nkaŋa you two no yié a kuièe tsèe Biible nzi’i.

Aa tam lôg ntchouŋo ntsoté nto né léjʉng Jéova. «Pi suiè’té nnè née léjʉng Ssé, a suiè’té yé nnè née léjʉng pi.» (Jag 4:8) Pégé tchouŋo nzi’i méma Jéova pô ngʉoo méno mé tsaa Chouŋé yé pé’é, a gʉo pégé kui’i nzsé yé. Tsô chʉo wuié é pʉlé lé lôg nzhié lézi’i tsiŋé nda, aa lé pii tam ndôg ntchou’té ntoŋo Biible ta nghié kouô’ô tʉo. Ngouô mé toŋo jʉ’ʉ Biible yié aa na proogram réunion Vie chrétienne et ministère. Ngouô mé gabté pa’ maawôôwôô gé toŋo yé jʉ’, mé ping mbou ntchou’té ngôôn mmo yié mé zi’i tsolo.

Aa tam lôg ngʉo pʉa gwiée ta’ ntchwo tsèe tsiŋé nda. Mambaŋa pô nzuiée wé, méta paa méma ngʉo goubé tchou’té nzi’i Biible tsèe tsiŋé nda pé’é, ntémté yié ée tsétsèe pôb tʉté mboŋo. A zèté ngié sèe lézi’i tchʉaté tsaa lékag pô mbʉlé, maawôôwôô ping nnéŋé né ntsôôn ngié yèe liè’ to. Ngouo méta lié nzuing ngou’ pénkʉ pôb, ngʉa tsèe Nang Réveillez-vous !, mboo na jʉ’ʉ intèenèt yég jw.org, nkaŋa mmo yié pô gé zi’i ta a koua’ nkuiété wôb. Ngouo pi gôôn no na méngégé mié goubé yi gwiée sékou, mboo na nti lôg ndʉô’. Pi lôôn nkoung pi ying ndié mboo JW Télédifuziông (tv.jw.org), mbing chouŋé moo. Ngouô pi ying zôb mézôb mié ée na proogram tchou’té. A ying ngouô mbong lé mag lézi’i tsiŋé nda, nna’a mpfèe mouô mémmo.

Wôôn tam wuié pi tsô’ô na méngab ntsém, ndôg ntchou’té ngou’té Jéova, gé gʉo pʉa métsém koua’ nkouŋo Chouŋo Ssé; Jéova léen nké mpfèté mémbʉlé na pi.—Zôbô ntsé 1:1-3.

  • Nti kô pég pii tam ndôg ngʉo lézi’i tsiŋé nda?

  • Ngouô méta gʉo lékô ta pʉa métsém gwiée lékag fʉ’é mé née ngʉo lézi’i tsiŋé nda?