Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 6

Léwaa néŋé lé pétso Pakuié Ntang kuiété wég lékô?

Léwaa néŋé lé pétso Pakuié Ntang kuiété wég lékô?

Madagascar

Norvège

Liban

Italie

Aa méngab ntsém, pég kou métchou’té még, nkoung pég tchʉa po tsèe mbim, nkoung mbʉng né ndouou lékô wôô, ka ném né ntʉa pô lékô wôô. Méngégé mié pég waa ngwiée, mboo lézôôg fa’ ta né nkʉa, té taté wég lé tchou’té lé méfè pég wô. Pakuié Ntang Jéova jʉo yèe pi lé sa’ tʉ pou’ou?

A kuiété wég lé lʉô’ méngégé ta njʉo. A gʉa na pʉa pié péga pôô kouou tchou’té, mba apootre Pôl la gôôn ngié: «Ta gning wégé goua’a lʉôg a lé lié fè wé, a ying ndié yé yé.» (Héber 10:24) A lôôn ndôgô ngôôn ngié pég gwiée lé pii tam ndôg ntchouŋo nzsé méfè pég. Pég lôôn ntchouŋo nzsé méfè tsèe tchou’té, mba pég gé gia ngié pétsoo na pab lʉôô’ méngégé mié é suié még ta njʉo. Ngouo pô léen nké nkuiété wég lé gʉo pa’ pab.

A kuiété wég lé kouèe soo yié ngouô a lé la’ fégé wô. Pʉa pié pég laa poo tchou’té, té wô pô pʉa pié pég gia giaa wô, ée koua’ méso pég. Pég yiing mboumté tso fʉ’, nkiè’té nnè na nti yié Ssé né nkouŋo. Yèe kwo zôgô koua’ nkuiété na kô? A gʉo pég kui’i ngô’té mmo yié maawôôwôô gʉo. Ayèe kui’i ntʉté nkouŋé yég. Pou’ou la, méfè pég né ngia ngô’ pé’é, pég chʉachʉa nkuiété wôb nti noué poo méchou pég. (Provèebe 17:17) Pég tchou’té lé méfè ntsém pé’é, ndôg ngniè ngié yèe «kémé mboum nnè wô fa’a yé fa’, éfa’ pa’ métso mékém mboum nnè gé zuiè’.»—1 Korénto 12:25, 26.

Pég né nkuingté wou lé fa’ méchou pou tsétsèe pʉa pié pô gʉo lékoung Ssé. O gé gia yèe nti méchouou tsétsaa Pakuié Ntang Jéova. Tsétsô’, pôôn lé gnié tso mmo a taté wou lé kouou tsétsèe pég.

  • Nti kô aa mbong ngié pégé kouou tchou’té lé méfa pégé?

  • Oo pé’é né nkouŋo jou lé kou métchou’té még siŋé, ndôg nzsé pétsô Pakuié Ntang?