Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 LEZI’I 24

Nkab lôg ngouôg méfa’ még tsaa ngoung ntsém foo nzôô?

Nkab lôg ngouôg méfa’ még tsaa ngoung ntsém foo nzôô?

Népal

Togo

Grande-Bretagne

Aa ngou’ ntsém, pég kuilé mémiléyông Mébiible naa métsô méŋwa’né, mbing ngabté suièe suièe. Pég kouè ménda tchou’té laa ménda Mébétèl, mbing ndié na nti yié é té tôg tchʉngté wô. Pég toonté Mébétélit paa mémisionèe ta nkou’ métoosé, mbing nnaa kuiété fʉ’ yié tébé no kuièe tsô jʉ’. Pou’ou, ngouô o zèté ngié: «Nkab lôg ngʉo sôôn choum ntsém foo nzôô?»

Pég té kuié ta’ nzsé na nzsé légém wô, nké té ma’ ntsoua’a wô, mbing té ma’a kaŋa tchʉôôsé wô. Mboo pa’ a né nzaté wég nkab ta ngiôôn lé lôg ngouôg méfa’ még la, pég té louô nkab mbwo pʉa wô. Nang yé ngou’ 1879 la gôôn ngié, pég zsé ngié Jéova zoo gning wuié a toonté wég, mboo ngié pég tée ngé la’ louô nkab wô, mbing tée ngé la’ tsôôn kuiété yié a foo mbwo pʉa mésong wô. Ta fo pég thié pô moo.—Matio 10:8.

Pʉa lôgô wôb lékoung nnaa mmo ndôg ntoonté méfa’ még. Pʉa ta ngiôôn kouŋo mmo yié pég gʉo ndôg nzi’i Biible mbwo pʉa; a tsoté wab lé naa mmo ndôg ntoonté wég. Pakuié Ntang Jéova lôgô lékag nnaa tam wôb, métʉ môb, nkab yôb, mboo sétsô choum ndiè’è, ndôg ngʉo yôb ngié mé gʉo lékoung Ssé ndoum tsétsa’ ntsém. (1 Kronik 29:9) Aa tsèe ménda tchou’té még, mboo jʉ’ mémaa métchou’té még, mé tʉôg mététô’, nzsé ngié pʉa pié po né nkouŋo lé naa mmo poŋo ntʉm néŋé tsolo. Ngouô mé ying foo na jʉ’ʉ intèenèt yég, jw.org nnaa mmo poŋo ntʉm. Lélʉo nkab foo po mbwo pʉa pié po té mégang nkab wô. Pô wô pô pa’ mpfôôg manzuiée wuié Yéeso la gôôn no na yé, méla’mié mboo pa’ a la wo po mbong, a la lôgô wé lékoung nnaa mmo lé ntʉm wé ntsém. (Loukasé 21:1-4) Pou’ou la, ngouô mawôôwôô néŋé «[ndé’é] tsô nzuing nkab nda yé» wuié a gé na, «pa’ a née nkouangté tsèe ntʉm yé.»—1 Korénto 16:2; 2 Korénto 9:7.

Pég zsé té mʉ’té ngié, Jéova gé kui’i tsoté pʉa pié pô koua’ né ntsôôn lé lôg «choum tʉnzuing» sôb ngou’té yé, nzsé ngié po toonté fa’ Léfouô sé. A tchʉa pou’ou, mé gʉo lékoung wé ndoumo ssé tsétsa’.—Provèebe 3:9.

  • Akô gniè ngié pég té pa’ pétsô métchʉôôsé wô?

  • Nkab yié mé na ndôg ntoonté méfa’ még kuiété na kô?