Gʉa tsèe contenu

Biible mbwo wou ngwô kô?

Biible mbwo wou ngwô kô?

O kwang jou nguié . . .

  • aa ŋwa’né pa zséno kée?

  • aa ŋwa’né mé pou’kwôb?

  • ka po ŋwa’né Ssé?

 BIIBLE GÔÔN NGUIÉ:

«Mé la waa ŋwé’é kôôkôô tsèe Ŋwa’né Ssé wô, a foo po ntchouo Ssé.»​—2 Timoté 3:16, Traduction du monde nouveau.

API LÉ ZSÉ POU’OU AA KÔ?

Ngwô o gwiée mbʉèe na mé maa ménzèté tsèe wou lénéŋé.​—Sagano 2:1-5.

Ngwô a tséen wou tsèe wou lénéŋé lyè’ ntsém.​—Zôbô Mekou’ 119:105.

Ngwô a yiŋé nkuiété wou lénéŋé nkoua’ né nzui’té choum sié é né ntoo.​—Roma 15:4.

 NGWÔ PÉGÉ KOUA’ NZUIŊÉ NO YIÉ BIIBLE GÔÔN?

Oon, nti méno ta ngyôôn. Gya môôn ménta:

  • Ntemté yié ée tsèe Biible kʉ’ʉ jʉ’. Pʉa ménti ménti ta ngwo mmo 40 la lôg ngou’ 1600 ŋwé’é Biible. Lélʉo pʉa na pôb la té la’a lyè’ mboumté wô. Ta mboo pou’ou, ŋwa’né mè ntsém gwiée ntemté, ngwiée po ta’a two chouŋé wémô’ô!

  • Biible ké mbité po no nénʉ. Pʉa pié po tsuié mbité méno tʉʉ lélʉo ndʉoon méno tépong môb mboo mé méla’ môb. Ta’, pʉa pié po la ŋwé’é Biible la té lʉoon mé lô’ môb wô. Mboo mé la’a yôb, po la ké té lʉoon.​—2 Kronik 36:15, 16; Zôbô Mekou’ 51:1-4.

  • Ménka’a mié é ké mboumté poumté. Mé la waa zyé Yéeso mba Biible la la’ nka’, ta mbaa é gʉo ngou’ 700 nguié mé gé la’ zyé yé tsèe mouô mé tʉosong Mbétéléhem wé paga ngoung Juida. (Mika 5:2) Wèe nka’a la ké mboumté po koua’ pou’ou!–Matio 2:1-6.

    Biible yiŋé nda’té tso ménka’a ta ngyôôn mié é la poumté ta tso té zag. A té ndôgô ngwo koua’ no yié mé zui’té na Ŋwa’né yié a foo mbwo Ssé wôô?​—2 Piè 1:21.

 TSIKÉ YÔÔN NO

Ngwô Ŋwa’né Ssé gʉo wou lénéŋé kui’i mbong lékô?

Biible pʉèe yôôn nzèté tsèe ÉSAYA 48:17, 18 po 2 TIMOTÉ 3:16, 17.