Gʉa tsèe contenu

Méŋwa’né mé tiètée

Toŋo ka nkuilé wô méŋwa’né Tour de Garde (Nang) Réveillez-vous! (Pi Ziée!) mié mé ka nyé ta ngʉo, laa tso choum sié pég tiètée tsiŋé ssé jʉ’ôôn. Ngwô o gʉa na méŋwa’né még nzui’té méliivre odio na méchouŋé ta ngyôôn té naa tso mmo. Nangté mévidéo ka nkuilé wô na méchouŋé ta ngyôôn, ta mboo na méchouŋé méntsa’ mbou’.

Kaŋa ta’ chouŋé na jʉ’ yé méchouŋé, mbiŋ nô’ô Lôg fa’ nzsé nguié o gya méŋwa’né mié ée wo tsaa yèe chouŋé.

LÔG NNYÈ

Mé ka koubé tso choum na méŋwa’né mié éé tsèe intênèt, nnyé té koubé na pipa.