Gʉa tsèe contenu

Pouô méfa’ goubé na méndéssin

Pôôn pouô méfa’ goubé na méndéssin, mié ngwô o lôg ngʉo lézi’i tsiŋé nda na yi ngab. Téléchaagé yèe yèe ndéssin wôô, mbing kuilé na pipa. Néng mékouleur moo, ka nkʉa nkaŋa na mépoint ndôôg nduiŋé wôô, mbing na mbʉèe na ménzèté.

Yôôn nti contenu té tsèe intênèt fʉ’ôôn na yôôn chouŋé wô.