Kanganaya emyatsi eyirimo

Kanganaya emyatsi eyirimo

Erikangania obusu obutsemire mukyabya n’ebighuma ebyuwene!

Erikangania obusu obutsemire mukyabya n’ebighuma ebyuwene!

ABAMBESA babiri babya bakalendera omo bulambo bulebe omo muyi we Baguio, e Philippine. Mubalangira e prezantware, aliwe mubatahika aho yiri. Helen, mwali wetu oyo wabya oko prezantware, mwabakangania obusu obutsemire. Abambesa abo bubalola embere n’olughendo lwabo, aliwe mubatsemera obusu obutsemire bwa mwali wetu Helen.

Enyuma syaho, abambesa abo bakasuba eka wabo ibane omo mutoka, neryo mubalangira ebihandiko jw.org ibinahandikire oko Kisenge ky’Obwami. Mubibuka ngoko by’ebihandiko ebyo balangira oko prezantware. Mubakima n’erilebya e programe y’emihindano y’esyondeko mbiriri-mbiriri eyiri oko mulango we Kisenge ky’Obwami.

Abambesa babiri abo mubahika oko muhindano mughuma owakwama. Omughulu bingira omo Kisenge ky’Obwami, mubasweka bakalangira Helen! Mubalu b’ibuka ngoko niye yo wabakangaya obusu obutsemire oko prezantware. Helen akabugha ati: “Omughulu basa eyo niri, munasagha hake. Munalengekania niti alinga nabirikola ekituwene.” Aliwe, abambesa abo mubabwira Helen ngoko kiro kighuma mubamulangira oko prezantware.

Abambesa abo mubatsemera emihindano, kandi mubayowa ndeke eribya haghuma n’abaghala n’abali betu. Omughulu balangira abandi bakerya e Kisenge ky’Obwami, mubabulya nabo ngabanganawatikya. Omughuma w’oko bambesa abo syakikere e Philippine, aliwe owundi mwatsuka erihika oko mihindano kandi mwatsuka n’erigha eBiblia. Ebyosi ebyo kundi mwali wetu Helen mwamukangania obusu obutsemire!