Kanganaya emyatsi eyirimo

Saba erilendelerwa

Wunanzire iwaminya emyatsi minene eyilebirye eBiblia? Kyamabya kitya, ligha uwatikibawe erigha eBiblia ewaghu butsiriliha. Saba wighisibawe eBiblia omwihandika oko fomu eyiri ahikwa hano, neryo Omwimiri mughuma wa Yehova omo kiharo kyenyu akendi kusonda.

Tukendikolesya amena ne adrese yaghu erikulendelera lisa. Eki kihambene n’emighambo yetu eyerikolesya amena ne adrese ey’oyukatuhandikira.

Omwatsi muhya oko Coronavirus (COVID-19): Omo biharo bingyi, twabirimania erilendelera abandu kinya-mubiri eriyatulirabo n'erihinda bandu bangyi. Ukusulya akapapuro kano, hira kw'enimero ye telefone yaghu neryo Omwimiri mughuma omo kiharo kyenyu akendikania naghu.