• Seihā Sāching kachi hi khamataiya ākhana. Khiwui vāng khala? (1)
  • Ithumna khipāli seihā sārakhala kala kathāda sārakhala? (23)
  • Seihā pokapai āpongbing chi khimamei khala? (4)
  • Kachi kathā ātamli seihā sārakhala? (56)
  • Seihā kasā saikora vareina khuisangmiserlā? (7)

1 Seihā kasā hiya vareli chān khangazekna. Na vareli seihā sāchingphalungra. Hithāda kasā hina nana leikashiya ngashotnao ākhali khanganai thāda varelila nganaishapa. Jehovah hi pangshap leilāka kala hakmahālāka, tha ilala āna ithumwui seihā kasā shāmiya. Na vareli seihā sāchinglā?—Laa 65:2; 1 Thessalonica 5:17.

2 Seihā kasāhi khokharumwui sharuk ākhana. Chiwuivāng eina ithum varivarā Jehovah amāngli seihā sāphalungra. Jesuna okathuili leilakha, ātam kachida āwui āvāvali seihā sai khangatei khipālikhala masāmana. Ithumnala chi tākam eina sāphalungra. (Mathew 4:10; 6:9) Kala ithumwui seihā kasā saikora -Jesuwui mingli poki kachina. -Hithāda kasā hina Jesuwui pam chili ithumna khayā shiya kala āwui ngatangkhami pangshap chili ithumwui shitkasang lei kachi theingasaka.—John 14:6; 1 John 2:1, 2.

3 Ithumna seihā kasā tharān ithumwui uklung eina vareli chān ngazek ki kachina. Ithumna seihāhi ningphun eina kahāng maningakha kapishok kahai seihā wui lairik ākhawui eina pākashok hikathāhi masāphalungmara. (Mathew 6:7, 8) Ithumna seihāhi ātam kala āpam mavaila khayāshikapaiya maong ākha eina sāpai. Ithumna uklungli ākhon mashokla seihā kasā eina tangda varena shāya. (1 Samuel 1:12, 13) -Ithumna akhamang eina seiha kasā thārānliva mibingwui eina kha tāda mi makhalei āpam ākhali kasā phai.—Mark 1:35.

4 Na kachikathathāwui pongli seihā sārakhala? Na eina āwui ngashik hili sāza kapaiya chiwuivāng sāpai. (Philippi 4:6, 7) Seihā kasāwui pongli tamchitheimikahai hieina theikhuingasaka chiya Jehovahwui ming kala wungramwui vāng ithumna -seihā sāki kachina. Ithumwui darkar -kasābing samphang khavai, ithumwui -maorei pheomikhavai, kala kasui kharā tharān nganingshapkhavai hikathathābingwui vāngla sāpai. (Mathew 6:9-13) Ithumwui seihā kasā hi khalattawui tongzākhavai masāki kachina. Vareiwui ningkachāng sāngasakhangai hibingwuivāngmāng ithumna seihā sāki kachina.—1 John 5:14.

5 Nana vareli masochikat khangai -ātamli seihā sāpai. (1 Thotrinchan 29:10-13) -Nawui kasak kala shitkasang chāng -khayang ātam kharā tharān seihā sāki kachina. (Laa 55:22; 120:1) Mazā mamangrang lakha seihā kasāhi mashunga. (Mathew 14:19) Jehovahna ithumli “kashokshok saikora” wuivāng seihā sāluda hānga.—Ephesus 6:18.

6 Saklāk kahai maorei sākahai tharān chiwuivāng matailāk eina ithumna seihā kasā darkar sai. Hikathā ātamli ithumna Jehovahli lumashānmilu kala ka huimi phalunglu da pokikachina. Ithumna āli maorei chi hāngphat ākha kala sāyon -kahaibingchi masāluikhavai hotnāda leiakha varivarāva “pheomingairareo” eina -khaleina.—Laa 86:5; Changsam 28:13.

7 Jehovahna khamashung khangarong mibingmāngwui seihā khuisangmiya. Nawui seihā varena shāmiranu chiakha na āwui ain mayonda okthuikhavai -sāphalungra. (Chansam 15:29; 28:9) Seihā -kasātharān i teolāk kahaiana da khuiphalungra. (Luke 18:9-14) Seihā sāda khalei chiwui vang na otla -sāphalungra. Hithāda sāda, nawui shitkasang lei kala chiwui -āthisurda otla sai kachihi otsak eina chitheiki -kachina. Chithakha nawui seihā kasā chi -Jehovahna ngahānkāmira.—Hebrew 11:6.