Doorgaan naar inhoud

Zijn er zeven doodzonden?

Het antwoord uit de Bijbel

De Bijbel bevat geen specifieke lijst van zeven doodzonden, of hoofdzonden. Maar de Bijbel leert wel dat iemand die ernstige zonden beoefent, niet gered zal worden. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over zonden als seksuele immoraliteit, afgoderij, spiritisme, woede-uitbarstingen en dronkenschap — ‘de werken van het vlees’. Daarover wordt gezegd: ‘Wie zulke dingen beoefenen, zullen Gods koninkrijk niet beërven’ (Galaten 5:19-21). *

Spreekt de Bijbel niet over zeven dingen die ‘de Heere een gruwel zijn’?

Ja. In Spreuken 6:16 staat, volgens de Herziene Statenvertaling: ‘Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel.’ * Maar de lijst van zonden die daarop volgt in Spreuken 6:17-19 is geen allesomvattende lijst. In die verzen worden hoofdcategorieën genoemd waaronder allerlei verkeerd gedrag valt — zowel in denken, woord als daad.

Wat wordt er dan bedoeld met ‘zonde welke de dood met zich brengt’?

In 1 Johannes 5:16 staat: ‘Er is een zonde welke de dood met zich brengt.’ Wat is het verschil tussen ‘een zonde welke de dood met zich brengt’ en een zonde ‘welke niet de dood met zich brengt’? — 1 Johannes 5:16.

De Bijbel maakt duidelijk dat alle zonden de dood tot gevolg hebben. Maar iemand kan van zonde en de dood gered worden door middel van Jezus’ loskoopoffer (Romeinen 5:12; 6:23). ‘Een zonde welke de dood met zich brengt’ is dus een zonde waarvoor Jezus’ offer geen vergeving mogelijk maakt. Iemand die deze soort van zonde begaat, houdt moedwillig vast aan zijn zondige levenswijze en is niet van plan zijn instelling of gedrag ooit te veranderen. De Bijbel noemt dit ook een zonde die ‘niet zal worden vergeven’ (Mattheüs 12:31; Lukas 12:10).

^ ¶3 De 15 voorbeelden van ernstige zonden uit Galaten 5:19-21 vormen geen volledige lijst. Na deze opsomming staat er ‘en dergelijke’. De lezer wordt er dus toe aangemoedigd zijn denkvermogen te gebruiken om dingen te herkennen die misschien niet op de lijst staan, maar die wel onder ‘dergelijke’ vallen.

^ ¶5 In Spreuken 6:16 staat een voorbeeld van een Hebreeuws idioom waarbij het tweede getal nadruk krijgt omdat er een contrast wordt gecreëerd met het eerste. Deze uitdrukkingsvorm komt vaak voor in de Bijbel (Job 5:19; Spreuken 30:15, 18, 21).