Doorgaan naar inhoud

Wat is de opstanding?

Wat is de opstanding?

Het antwoord uit de Bijbel

 Het woord dat in de Bijbel met „opstanding” is vertaald, komt van het Griekse anastasis, dat „oprichten” of „weer opstaan” betekent. Iemand die een opstanding krijgt, wordt uit de dood gewekt en komt weer tot leven als de persoon die hij vroeger was (1 Korinthiërs 15:12, 13).

 Hoewel het woord opstanding niet in de Hebreeuwse Geschriften (vaak het Oude Testament genoemd) voorkomt, wordt de opstandingshoop er wel duidelijk onder woorden gebracht. God beloofde bijvoorbeeld via de profeet Hosea: „Uit de hand van Sjeool [of „het graf”] zal ik hen verlossen; uit de dood zal ik hen terughalen” (Hosea 13:14; Job 14:13-15; Jesaja 26:19; Daniël 12:2, 13).

 Waar zullen mensen een opstanding krijgen? Sommige mensen worden opgewekt tot leven in de hemel om daar met Christus als koningen te regeren (2 Korinthiërs 5:1; Openbaring 5:9, 10). De Bijbel noemt dit „de eerste opstanding” en „de vroegere opstanding” (Openbaring 20:6; Filippenzen 3:11). Beide uitdrukkingen geven te kennen dat er nog een andere opstanding moet zijn. Die latere opstanding zal tot leven op aarde zijn. Van alle mensen die een opstanding krijgen, zal de overgrote meerderheid op aarde leven (Psalm 37:29).

 Hoe worden mensen uit de dood gewekt? God geeft Jezus de macht om mensen uit de dood te wekken (Johannes 11:25). Jezus zal „allen die in de herinneringsgraven zijn” weer tot leven brengen, elk met zijn of haar unieke persoonlijkheid en herinneringen (Johannes 5:28, 29). Degenen die tot leven in de hemel worden opgewekt, krijgen een geestelijk lichaam, terwijl degenen die tot leven op aarde worden opgewekt, een volledig gezond fysiek lichaam krijgen (Jesaja 33:24; 35:5, 6; 1 Korinthiërs 15:42-44, 50).

 Wie zullen een opstanding krijgen? De Bijbel zegt dat „er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen” (Handelingen 24:15). Bij de rechtvaardigen horen getrouwe mannen en vrouwen, zoals Noach, Sara en Abraham (Genesis 6:9; Hebreeën 11:11; Jakobus 2:21). Bij de onrechtvaardigen horen personen die niet de kans hebben gehad om Gods normen te leren kennen en zich eraan te houden.

 Maar mensen die heel slecht worden en zich nooit meer zullen beteren, zullen geen opstanding krijgen. Als zulke mensen sterven, houdt hun leven definitief op en hebben ze geen vooruitzicht om ooit weer tot leven te komen (Mattheüs 23:33; Hebreeën 10:26, 27).

 Wanneer zal de opstanding plaatsvinden? De Bijbel heeft voorspeld dat de opstanding tot leven in de hemel tijdens Christus’ tegenwoordigheid zou plaatsvinden, die in 1914 begon (1 Korinthiërs 15:21-23). De opstanding tot leven op aarde zal plaatsvinden tijdens de duizendjarige regering van Jezus Christus, wanneer de aarde in een paradijs zal worden veranderd (Lukas 23:43; Openbaring 20:6, 12, 13).

 Waarom is het redelijk om in de opstanding te geloven? In de Bijbel staan gedetailleerde verslagen over negen personen die uit de dood werden gewekt, allemaal bevestigd door ooggetuigen (1 Koningen 17:17-24; 2 Koningen 4:32-37; 13:20, 21; Lukas 7:11-17; 8:40-56; Johannes 11:38-44; Handelingen 9:36-42; 20:7-12; 1 Korinthiërs 15:3-6). Vooral de opstanding van Lazarus is bijzonder omdat hij al vier dagen dood was en Jezus dat wonder in het bijzijn van een heleboel mensen deed (Johannes 11:39, 42). Zelfs tegenstanders van Jezus konden niet om de feiten heen, dus smeedden ze in plaats daarvan een plan om zowel Jezus als Lazarus te doden (Johannes 11:47, 53; 12:9-11).

 De Bijbel laat zien dat God niet alleen het vermogen maar ook het verlangen heeft om de doden weer tot leven te wekken. Hij houdt in zijn grenzeloze geheugen een gedetailleerd bericht bij van iedereen die hij een opstanding wil geven (Job 37:23; Mattheüs 10:30; Lukas 20:37, 38). God kan de doden weer levend maken, en hij wil dat ook! De Bijbel zegt in verband met de komende opstanding namelijk over God: „Naar het werk van uw handen zult gij een vurig verlangen hebben” (Job 14:15).

Misvattingen over de opstanding

 Mythe: Met de opstanding worden lichaam en ziel herenigd.

 Feit: De Bijbel leert dat de ziel de hele persoon is, niet een afzonderlijk deel dat na de dood voortleeft (Genesis 2:7; Ezechiël 18:4). Iemand die een opstanding krijgt, wordt niet herenigd met zijn ziel; hij wordt als een levende ziel herschapen.

 Mythe: Sommigen worden uit de dood gewekt en dan meteen vernietigd.

 Feit: De Bijbel zegt dat „zij die verachtelijke dingen hebben beoefend (...) een opstanding des oordeels” zullen krijgen (Johannes 5:29). Maar ze zullen worden geoordeeld op basis van wat ze na hun opstanding doen, niet op wat ze ervoor hebben gedaan. Jezus zei dat „de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die er acht op hebben geslagen, zullen leven” (Johannes 5:25). Als iemand de dingen naleeft die hij na zijn opstanding leert, wordt zijn naam in „de boekrol des levens” geschreven (Openbaring 20:12, 13).

 Mythe: Iemand krijgt bij de opstanding precies hetzelfde lichaam als vóór zijn dood.

 Feit: Het lichaam van iemand die is gestorven, is waarschijnlijk al vergaan (Prediker 3:19, 20).