Doorgaan naar inhoud

Waarom is Jezus gestorven?

Het antwoord uit de Bijbel

Jezus is gestorven zodat mensen vergeving van zonden en eeuwig leven kunnen krijgen (Romeinen 6:23; Efeziërs 1:7). Met Jezus’ dood werd ook bewezen dat een mens trouw aan God kan blijven, zelfs onder de ergste beproevingen (Hebreeën 4:15).

Hoe kon de dood van één man zo veel tot stand brengen?

 1. Jezus is gestorven voor ‘de vergeving van onze zonden’ (Kolossenzen 1:14).

  De eerste mens Adam was volmaakt, of zonder zonde, toen hij gemaakt werd. Maar hij koos ervoor God ongehoorzaam te zijn. Zijn ongehoorzaamheid of zonde had grote gevolgen voor al zijn nakomelingen. In de Bijbel staat: ‘Door de ongehoorzaamheid van de ene mens werden velen tot zondaars gesteld’ (Romeinen 5:19).

  Ook Jezus was volmaakt, maar hij heeft nooit gezondigd. Daarom kon hij ‘een verzoening voor onze zonden zijn’ (1 Johannes 2:2, voetnoot). Door Adams ongehoorzaamheid werden alle mensen zondaars, maar door Jezus’ dood konden alle mensen die in hem geloven, vergeving krijgen van hun zonden.

  In zekere zin werden we door Adam als slaven verkocht aan de zonde. Door voor ons te sterven, kocht Jezus ons terug. Het resultaat? ‘Mocht iemand een zonde begaan, dan hebben wij een helper bij de Vader, Jezus Christus, een rechtvaardige’ (1 Johannes 2:1).

 2. Jezus is gestorven ‘opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben’ (Johannes 3:16).

  Hoewel Adam gemaakt was om eeuwig te leven, werd hij vanwege zijn zonde veroordeeld tot de dood. Door Adam ‘is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden’ (Romeinen 5:12).

  Maar door Jezus’ dood worden we van zonde bevrijd en is iedereen die in hem gelooft niet meer tot de dood veroordeeld. De Bijbel vat het als volgt samen: ‘Opdat, zoals de zonde als koning heeft geregeerd met de dood, zo ook de onverdiende goedheid als koning zou regeren door middel van rechtvaardigheid met eeuwig leven in het vooruitzicht door bemiddeling van Jezus Christus, onze Heer’ (Romeinen 5:21).

  Natuurlijk hebben we nu nog geen eeuwig leven. Maar God belooft dat hij rechtvaardige mensen in de toekomst eeuwig leven zal geven en dat hij de doden tot leven zal wekken, zodat ook zij voordeel kunnen hebben van Jezus’ offer (Psalm 37:29; 1 Korinthiërs 15:22).

 3. Door ‘gehoorzaam te worden tot de dood’ bewees Jezus dat mensen onder wat voor beproeving maar ook trouw kunnen blijven aan God (Filippenzen 2:8).

  Hoewel Adams lichaam en geest volmaakt waren, koos hij er toch voor niet naar God te luisteren. Waarom? Omdat hij egoïstisch was en iets wilde waar hij geen recht op had (Genesis 2:16, 17; 3:6). Later beweerde Gods vijand, Satan, dat mensen God alleen zouden gehoorzamen als ze er iets voor terugkregen. En dat ze hem zeker in de steek zouden laten als hun leven op het spel stond! (Job 2:4) Maar Jezus, die ook een volmaakt mens was, gehoorzaamde God en bleef hem trouw, zelfs toen hij een vernederende en pijnlijke dood onderging (Hebreeën 7:26). Dat beantwoordde het vraagstuk voorgoed: wat voor beproeving een mens ook meemaakt, hij kan trouw blijven aan God.

Vragen over Jezus’ dood

 • Waarom moest Jezus lijden en sterven om de mensheid los te kopen? Kon God het doodvonnis niet gewoon intrekken?

  Volgens Gods wet ‘is het loon dat de zonde betaalt de dood’ (Romeinen 6:23). God had deze wet niet verborgen gehouden voor Adam; hij had Adam duidelijk verteld dat hij zou moeten sterven als hij ongehoorzaam zou zijn (Genesis 3:3). Toen Adam zondigde hield God, ‘die niet liegen kan’, zich aan zijn woord (Titus 1:2). Adam gaf aan zijn nakomelingen niet alleen zonde door, maar ook het loon van de zonde — de dood.

  Hoewel zondige mensen de dood verdienen, betoonde God hun ‘de rijkdom van zijn onverdiende goedheid’ (Efeziërs 1:7). Zijn voorziening om de mensheid los te kopen — Jezus als volmaakt offer naar de aarde sturen — was zowel rechtvaardig als enorm barmhartig.

 • Wanneer is Jezus gestorven?

  Jezus stierf op ‘het negende uur’, te rekenen vanaf zonsopgang, of rond drie uur ’s middags op het joodse Pascha (Markus 15:33-37; voetnoot). Die datum komt volgens onze hedendaagse kalender overeen met vrijdag 1 april van het jaar 33.

 • Waar is Jezus gestorven?

  Jezus werd terechtgesteld op ‘de zogenaamde Schedelplaats, die in het Hebreeuws Golgotha wordt genoemd’ (Johannes 19:17, 18). In Jezus’ tijd lag die plek ‘buiten de poort’ van Jeruzalem (Hebreeën 13:12). Het zou kunnen dat Golgotha op een heuvel lag. De Bijbel zegt namelijk over Jezus’ executie dat sommigen ‘op een afstand toekeken’ (Markus 15:40). De huidige locatie van Golgotha kan niet met zekerheid vastgesteld worden.

 • Hoe is Jezus gestorven?

  Hoewel velen geloven dat Jezus aan een kruis is gestorven, zegt de Bijbel dat hij ‘onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout’ (1 Petrus 2:24, Herziene Statenvertaling). Bijbelschrijvers gebruikten twee Griekse woorden om het werktuig te beschrijven waaraan Jezus is terechtgesteld: stauros en xulon. Veel geleerden zijn het erover eens dat deze woorden verwijzen naar één stuk hout: een balk of een rechtopstaande paal.

 • Hoe moeten we Jezus’ dood herdenken?

  Op de avond van het jaarlijkse joodse Pascha stelde Jezus samen met zijn volgelingen een eenvoudige herdenking in. Hij gaf hun het gebod: ‘Blijft dit tot mijn gedachtenis doen’ (1 Korinthiërs 11:24). Enkele uren later werd Jezus terechtgesteld.

  Bijbelschrijvers vergeleken Jezus met het lam dat tijdens het Pascha geofferd werd (1 Korinthiërs 5:7). Net zoals het Pascha de Israëlieten eraan herinnerde dat ze van slavernij waren bevrijd, herinnert de herdenking van Jezus’ dood christenen eraan dat ze van zonde en dood bevrijd zijn. Het Pascha was een jaarlijks feest en werd volgens de maankalender op 14 nisan gevierd; de eerste christenen vierden het Avondmaal dan ook één keer per jaar.

  Jaarlijks komen op de datum die overeenkomt met 14 nisan wereldwijd miljoenen mensen bijeen om Jezus’ dood te herdenken.