Doorgaan naar inhoud

Vrouwen in de Bijbel: Wat kunnen we van ze leren?

Het antwoord uit de Bijbel

In de Bijbel worden veel vrouwen genoemd van wie we waardevolle lessen kunnen leren (Romeinen 15:4; 2 Timotheüs 3:16, 17). Dit artikel zal een beschrijving geven van een paar van die vrouwen. Aan sommige kunnen we een voorbeeld nemen, aan andere juist niet (1 Korinthiërs 10:11; Hebreeën 6:12).

  Abigaïl

Wie was Abigaïl? Ze was de vrouw van Nabal, een rijke maar wrede man. Abigaïl zelf was verstandig en nederig, en ook mooi, zowel vanbinnen als vanbuiten (1 Samuël 25:3).

Waar staat ze om bekend? Abigaïl was wijs en verstandig, waardoor ze veel ellende voorkwam. Ze woonde met haar man Nabal in het gebied waar David, de toekomstige koning van Israël, zich als vluchteling verborg. David en zijn mannen beschermden Nabals kudden tegen roversbenden. Maar toen enkele mannen van David Nabal om wat eten vroegen, reageerde Nabal respectloos en weigerde hij iets te geven. David werd woedend! Hij trok er met zijn mannen op uit om Nabal en iedereen die bij hem hoorde te doden (1 Samuël 25:10-12, 22).

Abigaïl hoorde wat haar man had gedaan en kwam meteen in actie. Ze liet haar dienaren een voorraad voedsel naar David en zijn mannen brengen en ging zelf ook naar David toe om hem om barmhartigheid te smeken (1 Samuël 25:14-19, 24-31). Toen David haar geschenk zag, haar nederigheid opmerkte en haar wijze advies aanhoorde, besefte hij dat God haar gebruikte om een ramp te voorkomen (1 Samuël 25:32, 33). Kort daarna stierf Nabal en werd Abigaïl Davids vrouw (1 Samuël 25:37-41).

Wat kunnen we van Abigaïl leren? Hoewel ze mooi en rijk was, had ze een evenwichtige kijk op zichzelf. Om de vrede te bewaren was ze bereid haar excuses aan te bieden voor iets dat niet haar schuld was. Ze bleef kalm in een gespannen situatie, toonde moed, gebruikte tact en was vindingrijk.

  Debora

Wie was Debora? Ze was een profetes die door Jehovah, de God van Israël, gebruikt werd om zijn wil in verband met zijn volk bekend te maken. Verder werd ze door God gebruikt om problemen onder de Israëlieten op te lossen (Rechters 4:4, 5).

Waar staat ze om bekend? De profetes Debora ondersteunde moedig Gods aanbidders. Onder leiding van God gaf ze Barak de opdracht een leger aan te voeren en te strijden tegen Kanaänitische onderdrukkers (Rechters 4:6, 7). Toen Barak haar vroeg om met hem mee te gaan, gaf ze niet toe aan angst maar deed ze bereidwillig wat hij van haar vroeg (Rechters 4:8, 9).

Nadat God de Israëlieten een grote overwinning had gegeven, zong Debora samen met Barak een lied waarin de gebeurtenis werd naverteld. Ze had op zijn minst een deel van dat lied zelf gecomponeerd. In dat lied noemde ze de rol die Jaël, een andere moedige vrouw, in de overwinning op de Kanaänieten had gespeeld (Rechters hoofdstuk 5).

Wat kunnen we van Debora leren? Ze was een zelfopofferende en moedige vrouw. Ook spoorde ze anderen aan om God te gehoorzamen en het goede te doen. En als ze dat deden, prees ze hen van harte.

 Delila

Wie was Delila? Ze was een vrouw op wie de Israëlitische rechter Simson verliefd werd (Rechters 16:4, 5).

Waar staat ze om bekend? Ze liet zich door Filistijnse vorsten omkopen om Simson te verraden, die door God werd gebruikt om de Israëlieten van de Filistijnen te bevrijden. De Filistijnen konden hem niet overmeesteren omdat hij bovennatuurlijk sterk was (Rechters 13:5). Daarom zochten de vorsten de hulp van Delila.

Om erachter te komen waar Simson zijn enorme kracht vandaan haalde, boden de Filistijnen haar geld aan. Delila ging op het aanbod in, en na verschillende pogingen wist ze eindelijk Simsons geheim los te peuteren (Rechters 16:15-17). Daarna vertelde ze zijn geheim door aan de Filistijnen, die Simson grepen en hem gevangennamen (Rechters 16:18-21).

 Wat kunnen we van Delila leren? Delila is een voorbeeld dat we niet moeten volgen. Uit hebzucht verraadde ze een aanbidder van Jehovah God. Ze was ontrouw en egoïstisch.

 Esther

Wie was Esther? Ze was een Joodse vrouw die door de Perzische koning Ahasveros was uitgekozen om zijn vrouw en de nieuwe koningin te worden.

Waar staat ze om bekend? Koningin Esther gebruikte haar invloed om te voorkomen dat haar eigen volk werd uitgemoord. Ze ontdekte dat er een officieel besluit was uitgevaardigd om op een specifieke dag alle Joden in het Perzische Rijk af te slachten. Dat boosaardige plan was het werk van Haman, de eerste minister (Esther 3:13-15; 4:1, 5). Met gevaar voor eigen leven en met de hulp van haar oudere neef Mordechai vertelde Esther haar man, koning Ahasveros, over het plan (Esther 4:10-16; 7:1-10). Ahasveros stond Esther en Mordechai toe om een nieuw besluit uit te vaardigen, dat de Joden het recht gaf zich te verdedigen. De Joden behaalden een grote overwinning op hun vijanden (Esther 8:5-11; 9:16, 17).

Wat kunnen we van Esther leren? Koningin Esther is een geweldig voorbeeld van moed, nederigheid en bescheidenheid (Psalm 31:24; Filippenzen 2:3). Ondanks haar schoonheid en haar positie zocht ze hulp en raad bij anderen. Als ze met haar man sprak, was ze tactvol en respectvol, maar ook moedig. En toen haar volk in groot gevaar was, identificeerde ze zich moedig als een van hen.

 Eva

Wie was Eva? Ze was de allereerste vrouw op aarde en de eerste vrouw die in de Bijbel wordt genoemd.

Waar staat ze om bekend? Eva was ongehoorzaam aan een duidelijk gebod van God. Net als haar man Adam was Eva geschapen als volmaakt mens met een vrije wil en het vermogen om eigenschappen te tonen die God heeft, zoals liefde en wijsheid (Genesis 1:27). Eva wist dat God tegen Adam had gezegd dat als ze van een bepaalde boom zouden eten, ze zouden sterven. Maar ze werd bedrogen en geloofde de leugen dat ze niet zou sterven. Ze werd zelfs zo misleid dat ze ging geloven dat ze beter af zou zijn als ze God ongehoorzaam was. Daarom at ze van de vrucht en bracht haar man ertoe er ook van te eten (Genesis 3:1-6; 1 Timotheüs 2:14).

 Wat kunnen we van Eva leren? Eva is een voorbeeld dat we niet moeten volgen. Ze had verkeerde verlangens en zette die niet van zich af. Tegen Gods duidelijke gebod in ontwikkelde ze een sterk verlangen naar iets wat haar niet toekwam (Genesis 3:6; 1 Johannes 2:16).

 Hanna

Wie was Hanna? Ze was de vrouw van Elkana en de moeder van Samuël, die een belangrijke profeet in het oude Israël werd (1 Samuël 1:1, 2, 4-7).

Waar staat ze om bekend? Toen Hanna kinderloos was, zocht ze troost bij God. Hanna’s man had twee vrouwen. Zijn andere vrouw, Peninna, had wel kinderen. Maar Hanna bleef nog een lange tijd kinderloos. Ze werd door Peninna getreiterd en gekleineerd, en daar leed ze zwaar onder. Ze vroeg God of hij haar wilde troosten. En ze deed aan hem een gelofte: ‘Geef uw dienares alstublieft een zoon, dan zal ik hem aan u geven.’ Ze zou ervoor zorgen dat haar zoon God zou dienen bij de tabernakel, een verplaatsbare tent die Israël gebruikte voor aanbidding (1 Samuël 1:11).

God verhoorde Hanna’s gebed, en ze schonk het leven aan Samuël. Hanna hield zich aan haar belofte en bracht Samuël naar de tabernakel toen hij nog maar een kleine jongen was (1 Samuël 1:27, 28). Elk jaar maakte ze voor hem een manteltje dat ze naar hem toe bracht. Na verloop van tijd zegende God Hanna met nog vijf kinderen: drie zoons en twee dochters (1 Samuël 2:18-21).

Wat kunnen we van Hanna leren? Hanna’s oprechte gebeden hielpen haar om moeilijkheden te verduren. Haar dankgebed is te vinden in 1 Samuël 2:1-10, waarin je haar sterke geloof in God proeft.

 Izebel

Wie was Izebel? Ze was de vrouw van de Israëlitische koning Achab. Ze was zelf een niet-Israëlitische en geen aanbidder van Jehovah. Ze aanbad de Kanaänitische god Baäl.

Waar staat ze om bekend? Koningin Izebel was dominant, meedogenloos en gewelddadig. Ze bevorderde de Baälaanbidding, die vermengd was met seksuele immoraliteit. Tegelijkertijd probeerde ze de aanbidding van de ware God, Jehovah, uit te roeien (1 Koningen 18:4, 13; 19:1-3).

De hebzuchtige Izebel nam haar toevlucht tot leugens en moord om haar zin te krijgen (1 Koningen 21:8-16). Zoals God had voorspeld, stierf ze een gewelddadige dood en kreeg ze geen begrafenis (1 Koningen 21:23; 2 Koningen 9:10, 32-37).

 Wat kunnen we van Izebel leren? Izebel is een voorbeeld dat we niet moeten volgen. Ze was zo gewetenloos en slecht dat haar naam symbool is geworden voor een schaamteloze en immorele vrouw die alle grenzen overschrijdt.

 Jaël

Wie was Jaël? Ze was de vrouw van Heber, een niet-Israëlitische man. Jaël kwam moedig op voor Gods volk.

Waar staat ze om bekend? Jaël twijfelde geen moment toen Sisera, de aanvoerder van het Kanaänitische leger, in haar kamp kwam. Sisera had de strijd tegen Israël verloren en zocht een schuilplaats. Jaël nodigde hem in haar tent uit, zodat hij zich kon verschuilen en kon uitrusten. Toen hij sliep, doodde ze hem (Rechters 4:17-21).

Hiermee vervulde Jaël een profetie die door Debora was uitgesproken: ‘Jehovah zal Sisera uitleveren aan een vrouw’ (Rechters 4:9). Jaël werd vanwege haar moedige daad ‘de meest gezegende van alle vrouwen’ genoemd (Rechters 5:24).

 Wat kunnen we van Jaël leren? Jaël kwam in actie toen het nodig was. Ook was ze moedig. Haar ervaring laat zien dat God gebeurtenissen zo kan manoeuvreren dat voorspellingen uitkomen.

 Lea

Wie was Lea? Ze was de eerste vrouw van de patriarch Jakob. Haar jongere zus Rachel was zijn andere vrouw (Genesis 29:20-29).

Waar staat ze om bekend? Lea was de moeder van zes zoons van Jakob (Ruth 4:11). Jakob was van plan geweest om te trouwen met Rachel, niet met Lea. Maar de vader van de twee zussen, Laban, misleidde Jakob en zorgde ervoor dat die zonder het te weten met Lea trouwde. Toen Jakob erachter kwam, sprak hij Laban erop aan. Laban zei dat het niet de gewoonte was dat de jongste dochter eerder trouwde dan de oudste. Een week later trouwde Jakob met Rachel (Genesis 29:26-28).

Jakob hield meer van Rachel dan van Lea (Genesis 29:30). Daarom werd Lea jaloers op haar jongere zus en vocht ze voor de aandacht en liefde van Jakob. God zag hoe Lea zich voelde en zegende haar met zeven kinderen: zes zoons en een dochter (Genesis 29:31).

Wat kunnen we van Lea leren? Lea vertrouwde op God en bad tot hem. Ondanks haar gecompliceerde gezinssituatie zag ze dat God haar hielp (Genesis 29:32-35; 30:20). Het verslag van haar leven geeft een realistisch beeld van de problemen die polygamie met zich meebrengt, een regeling die God een tijdlang tolereerde. De norm die hij oorspronkelijk had ingesteld, was dat een man of een vrouw maar één huwelijkspartner mocht hebben (Mattheüs 19:4-6).

 Maria (moeder van Jezus)

Wie was Maria? Ze was een jonge Joodse vrouw die door een wonder zwanger werd. Ze was maagd toen ze het leven schonk aan Gods zoon, Jezus.

Waar staat ze om bekend? Maria deed nederig Gods wil. Ze was verloofd met Jozef toen een engel aan haar verscheen en zei dat ze zwanger zou worden en de moeder zou worden van de langverwachte Messias (Lukas 1:26-33). Bereidwillig aanvaardde ze haar rol. Na Jezus’ geboorte kregen Maria en Jozef vier zoons en ten minste twee dochters. Maria bleef dus niet haar hele leven maagd (Mattheüs 13:55, 56). Hoewel ze een uniek voorrecht had, was ze niet uit op speciale eer en ze werd door niemand op een voetstuk geplaatst — niet tijdens Jezus’ leven op aarde en ook niet als lid van de christelijke gemeente in die tijd.

Wat kunnen we van Maria leren? Maria was een vrouw met een sterk geloof die bereidwillig een zware verantwoordelijkheid aanvaardde. Ze had veel kennis van de Schrift. Volgens één schatting deed ze zo’n 20 aanhalingen uit de Schrift toen ze de woorden uitsprak die we terugvinden in Lukas 1:46-55.

 Maria (zus van Martha en Lazarus)

Wie was Maria? Ze had een hechte vriendschap met Jezus, net als haar zus Martha en haar broer Lazarus.

Waar staat ze om bekend? Maria liet herhaaldelijk zien dat ze de omgang met Jezus, de Zoon van God, naar waarde schatte. Ze was ervan overtuigd dat Jezus de dood van haar broer Lazarus had kunnen voorkomen, en ze was erbij toen Jezus hem uit de dood opwekte. Haar zus Martha had kritiek op haar toen ze ervoor koos om naar Jezus te luisteren in plaats van haar te helpen bij huishoudelijke taken. Maar Jezus prees haar voor het feit dat ze geestelijke zaken belangrijker vond (Lukas 10:38-42).

Bij een andere gelegenheid deed Maria iets heel bijzonders voor Jezus. Ze goot ‘kostbare, geurige olie’ uit over zijn hoofd en voeten (Mattheüs 26:6, 7). Sommigen die daarbij aanwezig waren, beschuldigden haar ervan dat ze geld verspilde. Maar Jezus kwam voor haar op: ‘Overal in de wereld waar dit goede nieuws [van Gods Koninkrijk] wordt gepredikt, zal ook als herinnering aan deze vrouw worden verteld wat ze heeft gedaan’ (Mattheüs 24:14; 26:8-13).

 Wat kunnen we van Maria leren? Maria ontwikkelde een sterk geloof. Ze gaf prioriteit aan haar aanbidding van God boven de dagelijkse dingen van het leven. Ze was nederig en had er financieel veel voor over om Jezus speciale eer te bewijzen.

 Maria Magdalena

Wie was Maria Magdalena? Ze was een trouwe volgeling van Jezus.

Waar staat ze om bekend? Maria Magdalena was een van de vrouwen die met Jezus en zijn volgelingen meereisde. Ze gebruikte royaal haar eigen middelen om hen van dienst te zijn (Lukas 8:1-3). Ze volgde Jezus tot het einde van zijn bediening, en ze bleef bij hem in de buurt toen hij werd terechtgesteld. Ze had het voorrecht om een van de eersten te zijn die Jezus zag nadat hij een opstanding uit de dood had gekregen (Johannes 20:11-18).

 Wat kunnen we van Maria Magdalena leren? Maria Magdalena ondersteunde gul Jezus’ bediening en bleef een toegewijde volgeling van hem.

 Martha

Wie was Martha? Ze was de zus van Lazarus en Maria. Ze woonden alle drie in Bethanië, een dorp in de buurt van Jeruzalem.

Waar staat ze om bekend? Martha was een goede vriendin van Jezus, die ‘van Martha en haar zus en van Lazarus hield’ (Johannes 11:5). Ze was heel gastvrij. Een van de keren dat Jezus bij hen op bezoek was, koos Maria ervoor om naar Jezus te luisteren terwijl Martha zich bezighield met huishoudelijke taken. Martha klaagde tegen Jezus over het feit dat Maria haar niet hielp. Vriendelijk corrigeerde Jezus Martha (Lukas 10:38-42).

Toen Lazarus ziek werd, vroegen de zussen Jezus om te komen, in het vertrouwen dat hij hun broer kon genezen (Johannes 11:3, 21). Maar Lazarus stierf. Uit Martha’s gesprek met Jezus blijkt haar vertrouwen in de Bijbelse belofte van een opstanding en in Jezus’ vermogen om haar broer weer tot leven te wekken (Johannes 11:20-27).

Wat kunnen we van Martha leren? Martha was heel gastvrij, hoewel dat veel werk betekende. Ze aanvaardde bereidwillig raad. Ze sprak openhartig over haar gevoelens en haar geloof.

 Mirjam

Wie was Mirjam? Ze was de zus van Mozes en Aäron. Ze was de eerste vrouw die in de Bijbel een profetes wordt genoemd.

Waar staat ze om bekend? Als profetes speelde ze een rol in het overbrengen van Gods boodschappen. Ze had een prominente positie in Israël en zong samen met de mannen een overwinningslied nadat God het Egyptische leger in de Rode Zee had vernietigd (Exodus 15:1, 20, 21).

Na een tijd hadden Mirjam en Aäron kritiek op Mozes, misschien uit trots en jaloezie. God ‘hoorde het’ en gaf Mirjam en Aäron krachtige raad (Numeri 12:1-9). Vervolgens sloeg God Mirjam met melaatsheid, kennelijk omdat zij de aanstichter was van de kritiek. Toen Mozes Jehovah smeekte om een eind te maken aan haar straf, genas God haar. Na een week quarantaine mocht ze weer in het kamp van Israël komen (Numeri 12:10-15).

Uit de Bijbel blijkt dat Mirjam de correctie aanvaardde. Eeuwen later verwees God naar haar unieke voorrecht toen hij tegen het volk Israël zei: ‘Ik stuurde Mozes, Aäron en Mirjam voor je uit’ (Micha 6:4).

 Wat kunnen we van Mirjam leren? Mirjams verhaal laat zien dat God aandacht heeft voor wat zijn aanbidders tegen of over elkaar zeggen. Ook leren we dat als we Gods goedkeuring willen, we jaloezie en ongepaste trots moeten vermijden — eigenschappen waardoor we dingen zouden kunnen zeggen die de goede reputatie van anderen schaden.

 Rachab

Wie was Rachab? Ze was een prostituee die in de Kanaänitische stad Jericho woonde, en ze werd een aanbidder van Jehovah God.

Waar staat ze om bekend? Rachab verborg twee Israëlieten die het land aan het verkennen waren. Dat deed ze omdat ze had gehoord hoe Israëls God, Jehovah, zijn volk had bevrijd uit Egypte en hen had geholpen toen ze werden aangevallen door de Amorieten.

Rachab hielp de verkenners en smeekte hun om haar en haar familie te sparen als de Israëlieten zouden komen om Jericho te vernietigen. Ze gingen akkoord, maar op bepaalde voorwaarden: ze moest hun plannen geheimhouden, tijdens de aanval moest ze met haar familie in haar huis blijven en ze moest een rood koord uit haar raam hangen. Rachab volgde alle instructies op en bleef samen met haar familie in leven toen de Israëlieten Jericho innamen.

Later trouwde Rachab met een Israëliet, en ze werd een voorouder van koning David en Jezus Christus (Jozua 2:1-24; 6:25; Mattheüs 1:5, 6, 16).

Wat kunnen we van Rachab leren? De Bijbel noemt haar een voorbeeld van geloof (Hebreeën 11:30, 31; Jakobus 2:25). Haar verhaal laat zien dat God graag vergeeft en onpartijdig is. Hij zegent iedereen die op hem vertrouwt, ongeacht iemands achtergrond.

 Rachel

Wie was Rachel? Ze was een dochter van Laban en de lievelingsvrouw van de patriarch Jakob.

Waar staat ze om bekend? Rachel trouwde met Jakob en schonk hem twee zoons. Die zoons werden elk een van de familiehoofden van de 12 stammen van het oude Israël. Rachel ontmoette haar toekomstige echtgenoot toen ze de schapen van haar vader aan het hoeden was (Genesis 29:9, 10). Ze was in vergelijking met haar oudere zus Lea een ‘aantrekkelijke vrouw’ (Genesis 29:17).

Jakob werd verliefd op Rachel, en hij stemde ermee in om zeven jaar voor Laban te werken om met haar te kunnen trouwen (Genesis 29:18). Maar door een list liet Laban Jakob eerst met Lea trouwen. Daarna gaf hij hem toestemming om met Rachel te trouwen (Genesis 29:25-27).

Jakob hield meer van Rachel en haar twee zoons dan van Lea en haar kinderen (Genesis 37:3; 44:20, 27-29). Daardoor ontstond er rivaliteit tussen de twee zussen (Genesis 29:30; 30:1, 15).

Wat kunnen we van Rachel leren? Rachel verduurde een moeilijke gezinssituatie zonder de hoop te verliezen dat God haar gebeden zou verhoren (Genesis 30:22-24). Haar verhaal laat uitkomen hoeveel spanning polygamie in een gezin veroorzaakt. Uit Rachels verhaal blijkt de wijsheid van Gods oorspronkelijke norm voor het huwelijk, dat een man maar één vrouw mag hebben (Mattheüs 19:4-6).

 Rebekka

Wie was Rebekka? Ze was de vrouw van Isaäk en moeder van een tweeling, Jakob en Esau.

Waar staat ze om bekend? Rebekka deed Gods wil, zelfs als dat moeilijk was. Op een keer vroeg een man haar om een slokje water nadat ze bij een bron haar kruik had gevuld. Rebekka gaf hem snel wat te drinken en bood aan om ook water te putten voor zijn kamelen (Genesis 24:15-20). Die man was de dienaar van Abraham, en hij had een lange reis gemaakt om een vrouw te vinden voor Abrahams zoon Isaäk (Genesis 24:2-4). Hij had God om zijn zegen gevraagd, en toen hij Rebekka’s ijver en gastvrijheid zag, wist hij dat God zijn gebed had verhoord, wat liet zien dat Rebekka Gods keuze was voor Isaäk (Genesis 24:10-14, 21, 27).

Toen Rebekka erachter kwam met welk doel de dienaar op reis was, stemde ze ermee in om met hem mee te gaan en Isaäks vrouw te worden (Genesis 24:57-59). Na een tijd kreeg Rebekka een tweeling. God had tegen haar gezegd dat de oudste, Esau, de jongste, Jakob, zou gaan dienen (Genesis 25:23). Toen Isaäk van plan was om Esau het eerstgeboorterecht te geven, zorgde ze ervoor dat de zegen naar Jakob ging, aangezien ze ervan overtuigd was dat dit Gods wil was (Genesis 27:1-17).

Wat kunnen we van Rebekka leren? Rebekka was bescheiden, ijverig en gastvrij — eigenschappen waardoor ze een goede echtgenote en moeder was en een trouwe aanbidder van de ware God.

 Ruth

Wie was Ruth? Ze was een Moabitische vrouw die haar goden en haar land achterliet om een aanbidder van Jehovah te worden in het land Israël.

Waar staat ze om bekend? Ruth had buitengewoon veel liefde voor haar schoonmoeder, Naomi. Naomi was samen met haar man en hun twee zoons naar Moab gegaan vanwege een hongersnood in Israël. Een van die zoons trouwde uiteindelijk met Ruth, de ander met Orpa, beide Moabitische vrouwen. Maar toen de man en de twee zoons van Naomi na verloop van tijd stierven, kwamen Naomi, Ruth en Orpa er alleen voor te staan.

Naomi besloot om terug te gaan naar Israël, waar de droogte inmiddels voorbij was. Ruth en Orpa kozen ervoor met haar mee te gaan, maar Naomi zei dat ze terug moesten gaan naar hun familie. Dat deed Orpa (Ruth 1:1-6, 15). Maar Ruth bleef trouw bij haar schoonmoeder. Ze hield van haar en wilde Naomi’s God, Jehovah, aanbidden (Ruth 1:16, 17; 2:11).

Ruth kreeg in Naomi’s geboorteplaats, Bethlehem, al gauw een uitstekende reputatie als toegewijde schoondochter en harde werker. Boaz, een rijke landeigenaar, was diep onder de indruk van Ruth en voorzag vrijgevig in voedsel voor haar en Naomi (Ruth 2:5-7, 20). Later trouwde Ruth met Boaz, en ze werd een voorouder van zowel koning David als Jezus Christus (Mattheüs 1:5, 6, 16).

Wat kunnen we van Ruth leren? Uit liefde voor Naomi en Jehovah was Ruth bereid haar huis en haar familie achter te laten. Ze was hardwerkend, toegewijd en trouw, ook als dat moeilijk was.

 Sara

Wie was Sara? Ze was de vrouw van Abraham en de moeder van Isaäk.

Waar staat ze om bekend? Sara liet een comfortabel leventje in het welvarende Ur achter omdat ze geloof had in Gods belofte aan haar man, Abraham. God had tegen Abraham gezegd Ur te verlaten en naar het land Kanaän te gaan. Hij had Abraham beloofd dat hij hem zou zegenen en hem tot een groot volk zou maken (Genesis 12:1-5). Sara was toen misschien in de 60. Vanaf dat moment gingen zij en haar man in tenten leven als nomaden.

Hoewel het nomadenleven soms gevaarlijk was, steunde Sara haar man, die Gods leiding volgde (Genesis 12:10, 15). Sara bleef jarenlang kinderloos, wat haar enorm veel verdriet deed. Maar God had beloofd om Abrahams nageslacht te zegenen (Genesis 12:7; 13:15; 15:18; 16:1, 2, 15). Na verloop van tijd beloofde God dat Abraham een kind zou krijgen bij Sara. Ze werd uiteindelijk moeder terwijl ze eigenlijk veel te oud was om kinderen te krijgen. Zij was namelijk 90 en haar man 100 (Genesis 17:17; 21:2-5). Ze noemden het kindje Isaäk.

Wat kunnen we van Sara leren? We leren van Sara dat we er altijd op kunnen vertrouwen dat God zijn beloften laat uitkomen, zelfs als het om ogenschijnlijk onmogelijke dingen gaat! (Hebreeën 11:11) En haar voorbeeld als echtgenote laat zien hoe belangrijk respect is in een huwelijk (1 Petrus 3:5, 6).

 Sulammitisch meisje

Wie was het Sulammitische meisje? Ze was een mooi meisje van het platteland en de hoofdfiguur in het Bijbelboek Hooglied. De Bijbel vermeldt niet hoe ze heette.

Waar staat ze om bekend? Het Sulammitische meisje bleef trouw aan de herdersjongen van wie ze hield (Hooglied 2:16). Maar haar buitengewone schoonheid trok de aandacht van de rijke koning Salomo, die haar voor zich probeerde te winnen (Hooglied 7:6). Hoewel anderen haar aanspoorden om voor Salomo te kiezen, weigerde ze dat. Ze hield van de eenvoudige herdersjongen en bleef trouw aan hem (Hooglied 3:5; 7:10; 8:6).

 Wat kunnen we van het Sulammitische meisje leren? Hoewel ze heel mooi was en om die reden aandacht van anderen kreeg, bleef ze een bescheiden kijk op zichzelf houden. Ze liet haar gevoelens voor de herdersjongen niet beïnvloeden door groepsdruk of het vooruitzicht op rijkdom en aanzien. Ze hield haar emoties onder controle en bleef moreel rein.

 Vrouw van Lot

Wie was de vrouw van Lot? Haar naam wordt niet vermeld in de Bijbel. Maar er wordt wel gezegd dat ze twee dochters had en dat haar gezin in de stad Sodom woonde (Genesis 19:1, 15).

Waar staat ze om bekend? Ze was ongehoorzaam aan een gebod van God. God had bepaald dat Sodom en de omliggende steden vernietigd zouden worden vanwege grove seksuele immoraliteit. Uit liefde voor de rechtvaardige Lot en zijn gezin, die in Sodom woonden, stuurde God twee engelen om ze in veiligheid te brengen (Genesis 18:20; 19:1, 12, 13).

De engelen zeiden tegen Lots gezin dat ze moesten vluchten en niet om mochten kijken, anders zouden ze sterven (Genesis 19:17). Maar Lots vrouw ‘keek om en werd een zoutpilaar’ (Genesis 19:26).

Wat kunnen we van de vrouw van Lot leren? Als je van spullen gaat houden, kun je zo ver gaan dat je God ongehoorzaam wordt. Jezus noemde haar een voorbeeld dat we niet moeten navolgen. Hij zei: ‘Denk aan de vrouw van Lot’ (Lukas 17:32).

 Tijdlijn van vrouwen in de Bijbel

 1.  Eva

 2. Vloed (2370 v.Chr.)

 3.  Sara

 4.  Vrouw van Lot

 5.  Rebekka

 6.  Lea

 7.  Rachel

 8. Uittocht uit Egypte (1513 v.Chr.)

 9.  Mirjam

 10.  Rachab

 11.  Ruth

 12.  Debora

 13.  Jaël

 14.  Delila

 15.  Hanna

 16. Israëls eerste koning (1117 v.Chr.)

 17.  Abigaïl

 18.  Sulammitisch meisje

 19.  Izebel

 20.  Esther

 21.  Maria (moeder van Jezus)

 22. Jezus’ doop (29 n.Chr.)

 23.  Martha

 24.  Maria (zus van Martha en Lazarus)

 25.  Maria Magdalena

 26. Jezus’ dood (33 n.Chr.)